Gamle utslipp skaper fortsatt problemer

Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.
Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.
Miljøgifter tilføres kyst- og havområder fra mange forskjellige kilder.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

De høye konsentrasjonene av miljøgifter i noen fjorder og havner kan fortsatt skyldes gamle industriutslipp, men også utslipp fra befolkningen og urbanisering er kilde til utslipp av miljøgifter. Også landbruket kan bidra, gjennom utslipp av kjemiske plantevernmidler.

Store utslippsreduksjoner er gjennomført mange steder i Norge, men tilførsler fra gamle avfallsdeponier og utlekking av miljøgifter fra sedimenter og forurenset grunn er fortsatt et alvorlig problem. I noen fjorder skaper også tidligere bruk av plantevernmidler som DDT problemer.

En annen viktig kilde er langtransportert forurensning. Det vil si at miljøgiftene fraktes over lange avstander til norske hav og kystområder med hav- og luftstrømmer. En del miljøgifter fraktes også ut i havet via elver.