Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.

Kartet gir ukentlig oversikt over alle som driver med oppdrett i Norge og dermed er registrerte i Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. 

Tjenesten viser lakselus, tiltak mot lakselus, sykdommer og ulike områder for lokaliteter som driver med som laks, ørret og regnbueørret. For andre tillatelser vises plassering (geografisk posisjon og kommune), tillatelse (art, formål og tillatelsestype), virksomhet/innehaver. Det vies også båtbesøk, rømminger og avstander (se måleverktøyet i kartet).

Informasjonen hentes blant annet fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet. (Se egen liste over datakilder nederst til høyre i tjenesten). Fiskehelse viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke. Historikk tilbake til 2012 gjør det mulig å se trender og oppdage spredningsmønstre i kartet.

Hvorfor er Fiskehelse utviklet?

Formålet med tjenesten er å støtte forvaltning av hav og sjø for havbruk, slik at offentlige saksbehandlere kan følge opp akvakulturtillatelser på best mulig måte.

For næring er det et verktøy til forebyggende arbeide mot smittsomme sykdommer og tiltak mot lakselus ved å ha oppdaterte data tilgjengelig på et sted.

I tillegg er det viktig å synliggjøre fiskehelsestatusen for offentligheten.

Visjonen til Fiskehelse er at det skal være et offentlig tilgjengelig verktøy for samtlige forvaltere og aktører innen havbruksnæringen. Verktøyet skal være den foretrukne offentlige visningen av indikatorer for bærekraft innen havbruk.

 

Kontakt BarentsWatch dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon om tjenesten.

For spørsmål om sykdommer og lakselus kontakt Mattilsynet:

internpost.fiskehelseogfiskevelferd@mattilsynet.no

Har du spørsmål knyttet til oppdrettslokaliteter i kartet, kontakt den avdelingen i Mattilsynet som fører tilsyn med lokaliteten. Telefon 22 40 00 00.

 

Datagrunnlaget

Fiskehelse viser alle lokaliteter som har tillatelser i henhold til Akvakulturregisteret. Datagrunnlaget strekker seg tilbake til 2012.

Lakselusrapporter fra enkeltlokaliteter som driver med laks, ørret eller regnbueørret

Når det er fisk i oppdrettsanlegget sender oppdrettere hver uke inn en rapport til Mattilsynet via Altinn senest i løpet av tirsdag i nærmeste påfølgende uke.

Slik driftsdata anses som rådata og kan inneholde feil. Dersom data skal brukes som grunnlag for vedtak, blir de først kvalitetssikret av Mattilsynet.

Fiskesykdommer og soner fra Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet (VI) har ansvaret for oppdatert oversikt over lokaliteter hvor det er mistanke eller påvist de meldepliktige fiskesykdommene pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA, den virulente varianten (HPR-del)). Data om PD og ILA oppdateres i Fiskehelse hvert 15. minutt. 

Fiskehelse viser vernesoner (tidligere "bekjempelsessoner") for ILA og PD som opprettes rundt smittede anlegg og overvåkingssoner som opprettes utenfor vernesone, nasjonale PD-soner og sykdomsfrie soner. Det vises kun gjeldende soner fra og med uke 39 i 2016. For PD vises det nasjonale soner fra og med uke 35 i 2017. Data om soner oppdateres daglige i Fiskehelse kl 05:00 og 17:00.

I tillegg til disse sonene legges det automatisk en 10-km sirkel rundt lokaliteter med ILA når det er påvist smitte før ILA-restriksjonssone (tidligere «kontrollområde») er på plass, og det listes opp lokaliteter innenfor sirkelen. Hensikten er at de som driver med eksport enkelt skal kunne se lokaliteter som har særskilte krav, og at fartøy og andre aktører skal være klar over den ekstra smittefaren så tidlig som mulig.

Les mer om fiskesykdommer på Veterinærinstituttets nettsider: ILA og PD.

Oppdatert og ytterligere informasjon om fiske- og skjellsykdommer finnes på Mattilsynets nettsider. 

Akvakulturregisteret 

Fra Fiskeridirektoratet er Akvakulturregisteret en oversikt over alle havbrukslokaliteter og -tillatelser. Fiskehelse henter opplysninger om lokaliteter som har tillatelse.

Følgende informasjon hentes fra Akvakulturregisteret:

 • Plassering (geografisk posisjon og kommune)
 • Kapasitet
 • Tillatelse (art, formål og tillatelsestype)
 • Virksomhet/innehaver 

BarentsWatch henter data fra Akvakulturregisteret hver gang det oppdateres (vanligvis hver uke) og har data tilbake til 2012 uke-for-uke.

Funksjonalitet i Fiskehelse

Tjenesten benyttes fra nettleser på mobil, nettbrett og pc uten å installere egen app.

Velge uke og år

All informasjon i Fiskehelse er knyttet til en uke. Når du åpner Fiskehelse er det inneværende uke som vises. Siden lakselusrapporter sendes inn på etterskudd - gjerne uken etter - vil det ofte være få lokaliteter av de som driver med laksefisker som har rapportert på inneværende uke.

For å se på tidligere uker kan du bruke ukevelgeren. Der kan du velge uke og år. Både kartet og høyresiden oppdateres når du bytter uke.

Kart

Visning i kart og i høyre panel avhenger av de valgene du gjør fra venstre meny:

 • Filter
 • Kartlag
 • Tema visning

Filter

Det er flere filtreringsmuligheter i Fiskehelse som innsnevrer viste lokaliteter slik som Lakselus (du kan filtrere for laks, ørret, regnbueørret eller andre arter), Rapportering, Tiltak mot lakselus, Fiskesykdom, Tillatelse, Virksomhet, Plassering og Geografi.

Filter kan kombineres og resultater fra filter kan listes ut til høyre ved «Vis lokalitetsliste» knapp øverst til venstre. Obs: Dersom filtre kombineres gjelder «og» logikk.

Kartlag

I kartlag ligger valg for visning i kartet slik som Produksjonsområder, Lokaliteter og slakterier, Fartøy, Rekefelt og gytefelt, Laksefjorder og Kart.

Kart: Fiskehelse benytter bakgrunnskart fra Kartverket, Norge i bilder og har standard kartfunksjonalitet:

 • Zoome og panorere
 • Bytte bakgrunnskart
 • Måle avstand og areal
 • Finne egen posisjon i kartet

Først når du zoomer inn på en lokalitet vises oppdrettsanleggets reelle overflateareal.

Temavisning

Du kan velge mellom to "temavisninger" (meny t.v.) som endrer visning i kart:

Sykdom:

Lokalitetene med PD og ILA mistanke eller påvist er markert som gule / fiolette. Andre vises som sorte.

Lakselus:

Lokaliteter som har overskredet den til enhver tid gjeldende genrelle grensen (0,5 eller 0,2) er markert som røde, mens de som er under grensen er blå. Etter 2017 avhengig dette av de nye vårlusegrenser (0,2). De svarte kartmarkørene er lokaliteter som ikke har sendt inn lakselustall for uken som er valgt. Dette kan være fordi de ikke har fisk i anlegget, dvs. at de er brakklagt/nedlagte, eller ikke har rapportert for denne uken.

Merk at det kan være lokaliteter som har fått tillatelser som avviker fra den generelle lusegrenseverdien. Markeringene i kartet tar ikke høyde for slike særtillatelser. Markering viser rødt ved lusetall over 0,5 selv om lokaliteten har tillatelse til å drive med en høyere lusegrense. Dette gjelder spesielt stamfisklokaliteter.

Høyre panel

Visning i høyre panel avhenger av valgt uke og om du har valgt noe av følgende i kartet eller fra linker:

 • Startpanel med visning av lokaliteter / filter
 • Lokalitet
 • Skip
 • Soner

Startpanel med visning av lokaliteter

Samlet informasjon om alle valgte lokaliteter for innværende uke vises på høyresiden. Dersom du ikke har satt filter vil alle vises.

Følgende oppsummeres på høyresiden for valgte lokaliteter: 

 • Favoritter (dersom du har valgt noen)
 • Antall og prosentvis av de som har rapport over/under lusegrense.
 • Antall med meldepliktige sykdommer ILA og PD
 • Diagram med års utvikling av antall lokaliteter over lusegrensen
 • Sykdomsutbrudd
 • Eventuelle rømminger (Om statistikken)
 • Linker til nedlasting
 • Datakilder og når de er sist oppdaterte

Lokalitet

Du får mer informasjon om en lokalitet ved å klikke på en markør i kartet, klikke på en lenke i søkeresultatet eller i høyre panel. All visning gjelder for valgt uke:

 • Favoritt knapp for å velge lokalitet
 • Lusetellingene og utvikling opp/ned
 • Sjøtemperatur
 • Eventuelle tiltak mot lakselus
 • Hunnlus utvikling for valgt år
 • Eventuell rømming (Om statistikken)
 • «FLERE DIAGRAM»

Gir mer avanserte diagrammer for valgt år, med flere lusestadier, tiltak, sjøtemperatur og fiskesykdom. Du kan bla til tidligere år.

 • Eventuell fiskesykdom og om lokaliteten er i en sone

For lokalitet med sykdom vises historikk med datoer for sykdom «Mistanke» – «Påvist» – «Ikke tømt» eller «Tømt» – «Avsluttet».  

 • Fartøy besøk
 • Om lokaliteten
 • Hvilke tillatelser som er knyttet til lokaliteten
 • Arter
 • Informasjon om lokaliteten som kapasitet, formål og tillatelsestype
 • Hvilke virksomheter som eier tillatelsene

Skip og spor

Inne i kartløsningen slår du på skipspor i «Kartlag» - «Fartøy». Skipspor er klikkbare med pil for retninger og tidsstempler. Du kan også søke skip i søkefeltet..

Følgende informasjon om skip vises i panelet til høyre for valgt lokalitet og valgt uke:

 • Foto
 • Lokalitetsbesøk og passering gjennom sykdomssoner
 • Info fra skipsregister
 • Tidslinje for AIS-sporet
 • Datakilder

Les mer om funksjonaliteten her. 

Soner

Høyrepanel oppdateres dersom du velger en av følgende: Vernesone (tidligere "bekjempelsessone"), overvåkingssone (ILA og PD), nasjonal PD-sone, LA frie soner og ILA 10-km sirkel:

 • Generell beskrivelse
 • Forskrift
 • Liste over lokaliteter i sone

Nedlasting

Følgende nedlasting muligheter er tilgjengelig i Fiskehelse (Merk at bare lokaliteter som driver med laks, ørret og regnbueørret vil komme med i nedlasting):

Lakselus per fisk

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen, se detaljer på nettsiden https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice

ILA og PD

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen (uke, år, lokalitetsnummer, lokalitetsnavn, sykdom, status, fra dato, til dato, kommune og geoposisjon).

Merk #1! Nedlasting kan gi rader der bare lokalitetsnummer og ikke navn vises for lokaliteter. Det anbefales å filtrere bort disse. Dette skyldes at lokaliteten ikke har tillatelse som er gyldig for gjeldende uke (dette vises i selve Fiskehelse-løsningen).

Merk #2! "til dato" viser når lokaliteter med PD eller ILA (mistanke eller påvist) er tømt og skal fjernes fra kartet.

Tiltak mot lakselus

Her kan det lastes ned data som viser medikamentell tiltak, bruk av rensefisk (før 19 april 2018) og mekaniske metoder mappet mot lokaliteter. Merk at det kan forekomme mer enn en rad per lokalitet dersom den har utført flere tiltak samme uke.

Deling og lenking av innhold

Mange visninger og utvalg du gjør i Fiskehelse kan deles med andre, enten ved direktelenker, inkludering på egne sider (embedding) eller ved å hente ut data og gjenbruke disse live i egne løsninger. Vi har en egen side med informasjon om bruk av dataene via våre APIer.

Her vil vi kort forklare hvilke sider du kan lenke direkte til og også embedde via iframe.

Lenke til lokalitet/anlegg

Alle lokaliteter har en direktelenke som vises i nettleseren når du har valgt lokaliteten.

Den er satt sammen av:

 • en standard adresse (https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality)
 • lokalitets id (eks 37437)
 • årstall og ukenummer

Eks: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/37437/2019/10

For faste lenker til en lokalitet anbefaler vi å ikke angi årstall og uke. Systemet vil da peke brukeren til inneværende år/uke. 

Om prosjektet

Tjenesten Fiskehelse er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet har bidratt, mens representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har gitt innspill til prosjektet.

Tjenesten ble satt i produksjon i september 2015, og ble brukt internt i Mattilsynet og hos enkelte andre samarbeidspartnere. Tjenesten ble åpen for alle juni 2016.

Barentswatch jobber brukerstyrt, så videre funksjonalitet er dine innspill.

API – gratis fiskehelsedata

Andre som vil benytte rådata fra Fiskehelse i analyseverktøy eller i egne applikasjoner får tilgang til data. BarentsWatch har utviklet et API (Application Programming Interface) som benyttes internt av tjenesten Fiskehelse. APIet er åpent for bruk av andre. Les mer om Fiskehelse APIet.