Spørsmål og svar: Fiskehelse

Vi er stadig i dialog med brukere av våre tjenester. Her finner du en del informasjon som flere spør om. 

Kan jeg få tilgang til data fra Fiskehelse til egne rapporter eller andre tjenester?

Vi tilbyr data gjennom tjenesten i kartet, som nedlastning og via API. Se «Last ned datasettet» til høyre i tjenesten og for API se: https://www.barentswatch.no/om/apnedata/

Er det mulig å se spesielle lusegrenser i Fiskehelse? 

Vi viser kun de generelle lusegrensene, ikke de med høyere eller lavere grenser. Derfor vises noen lokaliteter som over eller under lusegrense (røde/blå) selv om de har spesielle lusegrenser (eksempelvis stamfisk).

Når det gjelder spesielle lusegrenser og dispensasjoner er dette regionale bestemmelser. Disse særskilte bestemmelsene har ikke Mattilsynet i noen database som vi kan får data fra, så vi får ikke vist unntakene fra den generelle lusegrensen. Vi viser ikke unntak for lakselus grensene (høyere eller lavere)  for stamfisklokaliteter, grønne lokaliteter m.v. I tillegg til manglende data om dispensasjoner er det også tillatelser som kan gjelde flere lokaliteter og kan flyttes. Dette er datagrunnlag som vi ikke har direkte tilgang til. Eksempelvis kan vi ikke med de datakilder vi benytter si sikkert om «grønn» tillatelse er i bruk, bare at lokaliteten har en slik tillatelse. Ved temperatur under 4. grader er det også normalt krav om telling bare hver 14. dag, og dette tar vi ikke høyde for.

Det kan også skje at lokalitet ikke får telt lus, f.eks. på grunn av uvær. I dagens rapportering får de ikke meldt inn årsak til at lusetelling ikke gjøres, og vi får derfor ikke vist dette.

Hvor lang tid går det før alle oppdretterne har sendt inn rapporter for en gitt uke og hvor langt tilbake i tid har oppdretterne mulighet til å endre innrapporterte verdier?

Når det er fisk i oppdrettsanlegget skal oppdrettere hver uke sende inn en rapport til Mattilsynet via Altinn, senest i løpet av tirsdag i påfølgende uke.
Vi oppdaterer Fiskehelse med luserapporter en gang pr døgn (kl 02:00). Dette er prosess som tar litt tid, så oppdateringen blir synlig for deg noen timer senere.

Noen ganger kommer det rapporter tilbake i tid, og hvis det er levert en rapport for samme periode tidligere vil vi overskrive den forrige rapporten med den nye (men dette skjer ikke ofte).

Oppdrettere kan teoretisk oppdatere rapporter for alle uker i inneværende år. Det hender at rapporten blir sendt på nytt med endret innhold – korrigering i ettertid som er egentlig ikke ønskelig.  Dette følges opp av Mattilsynet med tanke på årsak til en slik korrigering.

Hvorfor får jeg ikke opp lus per fisk og sykdom oppe i høyrefelt, og heller ikke sett tillalser nede til høyre når jeg velger en lokalitet?

Lokaliteten har hatt en tillatelse som har gått ut for den valgte uken. Du kan bla tilbake med år eller ukevelger (nederst) for å finne når den var aktiv. Vi har med lokaliteter selv om tillalser har gått ut for å kunne vise historikk.

Er det mulig å finne oversikt over hvilke selskaper de forskjellige lokalitetene tilhører i tjenesten eller i nedlastet fil?

Du kan filtrere på selskaper i venstre meny (VIRKSOMHET), der data er basert på om de har tillatelser. Dette kan også kombineres med filter eksempelvis «Geografi». I «VIRKSOMHET» oppgir vi data basert på Akvakulturregisteret, men vi viser ikke struktur dersom eier har splittet opp virksomhet i flere selskaper.

Virksomhet og tillatelser vises også i høyre felt dersom du velger en lokalitet.

Vi har i tjenesten ikke tatt med selskapsinformasjon og hvilken tillatelse som benyttes i nedlastning. Vi har utfordring med at det ikke er 1:1 forhold mellom lokalitet og selskaper pga. blant annet samlokalisering, og vi har ikke data på hvilken tillatelse som til enhver tid er i bruk. Vår side har mer fokus på å vise indikatorer for oppdrett.

Se også Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.

Sykdomssone skal være opphevet, hvorfor vises den fortsatt i kartet i Fiskehelse?

Fiskehelse viser status på sykdommer og sykdomssoner uke-for-uke. Dette vil si at dersom det blir «friskmelding» tidlig i uka blir vil sonen vises i kartet resten av uka. Om du velger sonen (klikke på den) vil du se at den ikke lenger er aktiv.

Lokalitet har ikke lenger ha sykdom, hvorfor vises den fortsatt i kartet i Fiskehelse som med sykdom?

Fiskehelse viser status på sykdommer og sykdomssoner uke-for-uke. Dette vil si at dersom det blir «friskmelding» tidlig i uka blir vil lokalitet stå med sykdom markering i kartet resten av uka. Om du velger lokalitet (klikke på den) vil du se oppdatert status.

Hvorfor vises ikke alle brønnbåter og alle skip som driver med avlusing i Fiskehelse?

I dag viser vi bare skip som er registrert som Brønnbåter i NIS registeret, og dermed vises ikke alle som driver med avlusing eller noen av de som frakter rensefisk fordi de kan være registrert som andre typer skip (SPESIALSKIP, MINDRE ARBEIDSBÅT, LEKTER m.fl.). De aller fleste av disse kan du finne i andre BarentsWatch-tjenester, som viser åpen AIS. 

Er det mulig å se om brønnbåt har besøkt slakterier?

Vi viser ikke dette nå, men ønsker på sikt å legge til besøk i slakteri på samme måte som besøk på lokaliteter. Dessverre kan vi ikke si når dette kommer, det avhenger litt av respons fra brukere (som deg selv).

Kan jeg registrere skip (brønnbåt) hos BarentsWatch slik at den vil vises i Fiskehelse?

Vi henter automatisk data fra Skipsregisteret (Sjøfartsdirektoratet) og viser brønnbåter som er registrert der. Det kan ikke gjøres egen registrering av brønnbåt hos BarentsWatch.

Jeg har observert brønnbåt ved lokaliteten, hvorfor vises det ikke noen lusebehandling i Fiskehelse for lokaliteten?

Det kan ta noe tid før eventuell behandling er rapportert inn fordi oppdrettere har frist tirsdag i etterfølgende uke for rapportering. Det er også slik at ikke alle brønnbåt besøk er på grunn av avlusing.  Les mer i artikkelen "Trafikken mellom merdene".

Dersom du går inn på tjenesten og sjekker lokaliteten så kan du se om den har hatt besøk av brønnbåter på høyresiden.

Du kan også se alle brønnbåtspor per uke (se under), og klikke på et skip eller spor for å se reiseruten.

Om brønnbåtspor: Husk at disse må slås på. De vises ikke i utgangspunktet fordi det kan bli litt rotete. De slås på med kartlagsvelgeren (4-de ovenfra på høyre side i kartdelen). I Innstillinger kan du velge Husk mine innstillinger. Da vil kartlagene du har skrudd på også være valgt neste gang du åpner tjenesten. Du kan komme til innstillingene ved å velge tannhjul-ikonet eller ved å klikke på Vis alle kartlag i kartlagsvelgeren i kartet.

Merk også at dersom det er tidlig i inneværende uke vil de være få spor å vise. Fiskehelse viser bare brønnbåter. I tjenesten https://www.barentswatch.no/havner/  kan du se andre skip, men du får ikke historikk.

Er det mulig å sjekke tider for brønnbåtbesøk og se reisetid mellom lokalitetene?

Du kan klikke på et brønnbåtspor (skru på med kartlagsvelgeren 4de knapp ovenfra t.h. i kartet), og det vil da vises små trekanter med tidspunkter og fart som du ser ved å holde musepeker over punktene. For å finne hvor lang tid en båt bruker mellom lokaliteter må du da finne et brønnbåtspor som går til eller like ved. Du kan bla deg bakover uke for uke ved ukesvelger nederst for å se om du finner spor.

Hvorfor vises det linjer som noen ganger krysser land for skips spor?

Noen få ganger forsvinner sporings signaler fra skip (AiS). Dersom det går lenger enn 1 time lager vi et stiplet spor fra forrige kjente til den nye posisjonen. Dette blir en rett linje som noen ganger krysser land selv om skip har hatt en annen rute. Andre ganger er det problemer med identifikasjon av AIS spor slik at spor fra 2 skip blandes sammen og de tilsynelatende beveger seg over land.

Er det mulig å se om brønnbåter har gått med åpen/lukket ventil?

Nei. Vi har ikke noen datakilde på dette.

Hvorfor viser ikke Fiskehelse rensefisk-tall fra 19. april 2018?

Grunnen er overgang til ny rapportering fra denne datoen.  Bruk av rensefisk i akvakulturanlegg rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Se også: Rapportering om bruk av rensefisk i akvakulturanlegg

På hvilken dybde måles sjøtemperatur på anlegg, og er det mulighet for temperatur på flere dybder?

Målingen skjer på tre meters dyp ved oppdrettsanleggene. Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 °C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 °C. 

Er det mulig å se hvilken generasjon fisk det er på lokalitet og i lakselus nedlasting?

Foreløpig har vi ikke tilgang til datakilder som gir oss data om generasjoner. Næringen sitter på slik informasjon, men de har ikke noe felles system som vi kan hente data fra. Du må gjerne spille dette inn mot næringen der du har kontakt.

Kan jeg se brakkleggingssoner i Fiskehelse?

Vi viser ikke brakkleggingssoner da disse (ennå) ikke rapporteres inn. Du kan se lokaliteter som er brakklagte ved å bruke filter på venstresiden og ev. kombinere med filter for geografi: Lakselus – Ikke rapportert lakselus – Brakklagt + Geografi – Austevoll.

Hvorfor vises det flere tillatelser og selskaper for en lokalitet?

At det kommer opp flere virksomheter skyldes at selskapene samarbeider om å bruke samme lokalitet, dvs. samdrift/samlokalisering. Se også akvakulturdriftsforskriften hos Lovdata og følgende veileder fra Fiskeridirektoratet. 

Dersom du går til «Last ned datasettet» (nede t.h. i tjenesten) vil du kunne laste ned excel-ark med alle lokaliteter. Du kan også filtrere på selskaper i venstre meny (VIRKSOMHET), men dette er ikke tatt med i nedlastning. Vi har utfordring med at det ikke er 1:1 mellom antall lokaliteter og selskaper pga. blant annet samlokalisering.

Kan jeg lage en Engelsk link siden link ikke endres når jeg velger Engelsk i innstillinger?

Ved å legge til «?lang=en» på slutten av link vil siden vises på Engelsk dersom vi har en slik versjon. Eksempelvis fra «https://www.barentswatch.no/fiskehelse/" til «https://www.barentswatch.no/fiskehelse/?lang=en».

Er det noen måte å løse problemer med komma i stedet for punktum i nedlastet excel-fil?

Du kan lage en ny kolonne der du setter inn formelen =BYTT.UT(O2;".";",") . Du vil da får tall med komma i stedet for punktum.  Det er et tilbakevende problem i Excel dette med komma/punktum som er vanskelig for oss å løse for alle.

Hvordan kan jeg skrive ut oversikter fra Fiskehelse?

Dessverre har vi ikke laget en god løsning for utskrift. Alternativet er å lage et bilde for utskrift ved å stå i Fiskehelse og taste CRTL + Shift + PrintScreen knappene samtidig. Dersom du nå går til Powerpoint eller Word kan du lime inn dette som et bilde ved «lim inn» (CTRL + V). Du vil da kunne skrive ut dette som Powerpoint eller Word dokument.

Fant du ikke svar på dine spørsmål her? Ta kontakt via tilbakemeldingsknappen eller send en melding til post@barentswach.no. Vi ønsker også tilbakemeldinger på ønsket funksjonalitet, feil og mangler.