Størst bekymring for uhell i nord

Gasstankskip (LNG). Foto: Wolfgang Meinhart/Wikimedia Commons.
Gasstankskip (LNG). Foto: Wolfgang Meinhart/Wikimedia Commons.
Skipstrafikken forventes å øke framover. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Kystverket kartlegger skipstrafikken i norske havområder. Kartleggingen omfatter utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelser. 

Sannsynligheten for ulykker er nært knyttet til omfanget av skipstrafikken, og en økning i skipstrafikken vil isolert sett medføre økt sannsynlighet for uhell. Miljøkonsekvensene ved økt skipstrafikk vil hovedsakelig være knyttet til faren for akutte utslipp, selv om effekter av utslipp fra ordinær drift heller ikke bør neglisjeres.

Har vurdert sannsynligheten

På oppdrag fra Kystverket har Det norske Veritas vurdert sannsynligheten for akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av Fastland-Norge. Analysen er basert på data for 2008 og prognoser for 2025. Det er først og fremst akuttutslipp av råolje og petroleumsprodukter, både som last og drivstoff, som har blitt vurdert.

Analysen fra 2008 viser at vi i dag i gjennomsnitt kan forvente en ulykke med utslipp av råolje eller raffinerte produkter hvert til annet hvert år. Det er størst sannsynlighet for utslipp  i Oslofjorden, langs Sør-Vestlandet og i området rundt Fedje.

Prognosene for 2025 viser at sannsynligheten for utslipp fra skipstrafikken øker langs Nordland, Troms og Finnmark. Dette skyldes blant annet at man forventer økt skipstrafikk som en følge av utvidet olje- og gassvirksomhet i området. Prognosene viser også en sannsynlig økning av russiske skip i transitt gjennom området. Som nevnt over, knytter det seg imidlertid usikkerhet til hvor omfattende disse endringene blir.

Minst trafikk i nord

Skipstrafikken er mindre langs de tre nordligste fylkene enn langs resten av kysten, og tiltak som trafikkseparasjon, trafikkovervåking og statlig slepeberedskap er allerede innført. Økt skipstrafikk i området vil derfor gi økt sannsynlighet for utslipp. Sårbare områder i nord har gjennomgående lengre restitusjonstid enn det tilfellet ofte vil være lenger sør.

Les mer om den økte skipstrafikken og sannsynligheten for utslipp hos miljostatus.no.