Seismikk-rekord i god dialog med fiskeriene

To fartøyer har i løpet av sommermånedene samlet inn rundt 30 000 linjekilometer seismikk i Barentshavet, Nordland IV og V og rundt Jan Mayen. Det er ny rekord, aldri før og neppe noen gang seinere vil en oppnå så høy aktivitet.

–Produktiviteten har vært god og langt over våre forventninger, sier prosjektleder Lars Jensen i Oljedirektoratet til BarentsWatch.

I Barentshavet er det to områder i sørvest og nordøst som er undersøkt. Dette er deler av det tidligere omstridte havområdet mellom Norge og Russland. På grunn av årelang uenighet om grenselinjen er dette området lite kartlagt med sikte på mulige petroleumsforekomster. Nå er det stor innsats på begge sider av grenselinjen, og det knytter seg forventninger til funn av olje og gass i denne delen av Barentshavet. Seismikkinnsamlingen i Barentshavet nordøst pågår ennå, og vil ikke bli avsluttet før i midten av oktober. I de andre områdene er undersøkelsene ferdige, og arbeidet med å prosessere og tolke de seismiske dataene er allerede i gang.

Tidlig i 2013 skal Oljedirektoratet levere en rapport fra prioriterte områder av sommerens seismikkprogram til Olje- og energidepartementet. Neste sommer vil det bli gjennomført flere seismiske undersøkelser nordøst i Barentshavet. Det er enorme havområder som skal kartlegges.

Fiskerikyndige på fartøyene

Ifølge Oljedirektoratet har sommerens store seismiske aktivitet blitt gjennomført uten konflikter med fiskeriene.

–I en tidlig fase var det litt rasling med sablene. Men når vi først kom på havet og startet opp, forløp virksomheten helt smertefritt. Årsaken er blant annet god planlegging ved at vi tidlig identifiserte et vindu midt på sommeren hvor vi antok det ville pågå lite fiskeaktivitet. Dessuten har vi hatt fiskesakkyndig på våre seismiske fartøyer samt observatører på følgefartøyene. Og vi har løpende informert om hvor vi har arbeidet. Forutsigbarhet og god informasjon har gjort at vi har unngått uheldige episoder, mener ODs prosjektleder Lars Jensen.

På Nordland IV og V ble områdene delt inn i soner, og via Bodø Radio kunne fiskerne hver morgen oppdatere seg på hvor seismikkskytingen pågikk. Dette er viktige områder for fiskeriene, og det pågår også fiske her om sommeren.

Fiskarlaget tilfreds

Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag er også fornøyd med samarbeidet mellom olje og fisk denne sesongen.

–Nå har vi gått og trødd hverandre på tærne i noen år. Men tida har jobbet og næringene er nå modne for et bedre samarbeid. Det har vi fått til i sommer, og jeg tror grunnlaget er lagt for god dialog også seinere. På Nordland IV og V sa vi fra om at vi ikke likte at de seismiske undersøkelsene skulle pågå omtrent opp i hagene til folk. Vi ønsket ei grense på seks nautiske mil ut fra grunnlinja. Der ble vi ikke hørt, men vi mener fortsatt at seismikkskytingen ikke bør skje der kystbefolkningen driver sitt hjemmefiske, sier Nilsen. Han er også tilfreds med samarbeidet med oljeselskaper som driver seismikkinnsamling utenfor Vestlandet.

Fiskere kan rapportere om eventuelle konflikter med fartøyer som driver seismiske undersøkelser på elektroniske varslingsskjemaer som går direkte til Kystvakten. Myndighetene kan så koordinere aktiviteten slik at konflikter unngås.

Evaluerer samarbeidet

Fiskeridirektoratet er nå i gang med å samle inn dokumentasjon om hvordan de seismiske undersøkelsene er blitt gjennomført i forhold til fiskeriene. Det skjer på grunnlag av meldinger fra fiskere, rapporter fra de fiskerikyndige på de seismiske fartøyene og ut fra egne observasjoner. Først seinere i høst vil Fiskeridirektoratet ha denne evalueringen klar.

- Før det kan vi ikke si noe entydig om hvordan samarbeidet har fungert. Det som er klart er at de seismiske undersøkelsene ikke har utløst konflikter som har ført til store presseoppslag. Men det behøver ikke bety at alt har vært helt smertefritt, sameksistensen måles ikke ut fra medieomtale. Det er også vanskelig å gi et generelt inntrykk av samarbeidet før vi har hele dokumentasjonen på bordet, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet til BarentsWatch.

Langedal peker på at Fiskeridirektoratet hadde flere merknader til gjennomføringen av seismikk, men frårådde ingen av undersøkelsene. Fiskeridirektoratet foreslo å dele inn innsamlingsområdene på kysten av Nordland i mindre områder.

Del av beslutningsgrunnlaget

De seismiske undersøkelsene i havområdene i nord skjer for å finne ut hvor det er størst muligheter for å finne olje eller gass. Informasjonen er en del av det grunnlaget myndighetene trenger for å ta beslutninger om nye leiteområder. I en seinere fase kan dataene bli tilgjengelige for oljeselskapene. Det er også aktuelt å publisere en offentlig versjon av opplysningene.

Seismiske undersøkelser med stor linjetetthet kartlegger geologien på havbunnen og gir troverdig informasjon hvor det er en letemodell som gir håp om petroleumsforekomster. Det må være en kildebergart med rett temperatur og trykk, slik at hydrokarboner kunne dannes. Og det må være en reservoarbergart som holdt oljen eller gassen på plass. I deler av områdene, for eksempel ved Jan Mayen, er tolkingen av de seismiske dataene krevende fordi vulkansk fjell og forkastninger skygger for det som finnes under.

Muligheter for olje ved Jan Mayen (13.06.2012)