På mudderbunn i det dype Norskehavet. Foto: MAREANO.
På mudderbunn i det dype Norskehavet. Foto: MAREANO.

Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på nettstaden Miljøstatus i Noreg.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Informasjonen er ein viktig del av arbeidet med den heilskaplegen forvaltingsplanen for Norskehavet.

Overvakingsgruppa for Barentshavet og Norskehavet er no klar med resultata sine for 2013. Overvakingsgruppa er oppretta som ein del av arbeidet med oppfølging av forvaltningsplanane for Barentshavet og Norskehavet og blir leidde av Havforskningsinstituttet.

Gruppa sitt sekretariat ligg i Tromsø. Den er breitt samansett med deltakarar frå relevante direktorat/tilsyn, inkludert Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif), samt forvaltnings- og forskingsinstitusjonar.

Resultata om Norskehavet blir publiserte på Miljøstatus.no.