Nedgang i antall skipsulykker

Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.
I 2014 inntraff det 223 skipsulykker i Norge, viser tall fra SSB.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

232 personer fikk betydelige skader i ulykker på norske skip i 2014. Dette er 49 færre enn året før. Det har også vært en nedgang i skipsulykker opp mot statistikk over siste årene.

Statistikken inkluderer utenlandske skip i norske kystområder og norske skip i alle kyst- og havområder. Personulykkene på utenlandske skip er ikke tatt med her.

I ulykkene med personskade på norske skip var det i 2014, i tillegg til de 232 skadde, også 6 omkomne. I de siste tre årene har det vært rundt 7 dødsfall i året om bord i skip i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) og NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister).

Risikoanalyse

Siden 2012 har Sjøfartsdirektoratet foretatt en grundig risikoanalyse for de ulike fartøytypene for å få redusert antall ulykker. Gjennom analysen er direktoratet kommet fram til konkrete tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen. Dette kan for eksempel være tiltak knyttet til tilsyn som utføres om bord, forebyggende arbeid og eventuelt endring av regelverk.

Grunnstøting topper fremdeles som den hyppigste årsaken til skipsulykker. Hele 102 grunnstøtinger er rapporter inn i 2014, og det er omtrent det samme tallet som de siste seks årene. Det samme gjelder for ulykkestypen kontaktskader, der fartøyer kolliderer med kaier, broer og lignende. I fjor var det 56 slike hendelser, noe som er omtrent på samme nivå som de siste seks årene.

Den tydeligste endringen finner vi på kategorien brann/eksplosjon, der det er en tydelig nedgang fra 40 til 22 de siste to årene. 

Kontroll av utenlandske skip

Systemet for kontroll av utenlandske skip som anløper norske haver er også blitt forbedret de site årene. Norge er med i samarbeidsorganet Paris MoU, som organiserer kontrollen av utenlandske skip i 27 land, såkalte havnestatskontroller. Fra 1. januar 2011 ble kontrollsystemet endret, slik at skip som er plassert i kategorien «Høy risiko» skal kontrolleres mye oftere enn de som er i gruppen «Standard risiko» eller «Lav risiko».