Hva påvirker utslipp av klimagasser?

Økt utvinning - økte utslipp. Foto: Klif.
Økt utvinning - økte utslipp. Foto: Klif.
Klif og SSB har analysert trender og drivkrefter bak utviklingen de siste 20 årene.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

I rapporten "Utslipp av klimagasser i Norge 1990–2010 - trender og drivkrefter" analyserer Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statistisk Sentralbyrå (SSB) årsaker til og endringer i ulike sektorers utslipp over tid.

− Hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene, må vi vite om virkemidlene faktisk bidrar til det, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Fra 1990 til 2010 har klimagassutslippene i Norge økt med åtte prosent. Utslippene har økt kraftig fra både transport og olje- og gassektoren, mens industriutslippene er betydelig redusert.

Olje- og gassvirksomhet

Klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjonen har økt med 78 prosent siden 1990. Årsakene er økt leting og boring etter olje, og økt produksjon av gass.

Hovedkildene til utslipp av CO2 på sokkelen er forbrenning av naturgass og diesel til kraftproduksjon på olje- og gassinstallasjonene, fakling og brenning av olje og gass i forbindelse med brønntesting og brønnvedlikehold.

Norge var tidlig ute med å forby fakling av overskuddsgass på sokkelen. På norsk sokkel er det ikke tillatt å produsere olje uten at det er funnet en løsning for bruk av gassen.

Fra 1991 har oljeselskapene betalt CO2-avgift for klimagassutslipp. Dette har vært det viktigste virkemiddelet for å begrense utslippene fra norsk sokkel, ved at det det har utløst energisparende tiltak. 

Økt energibruk

Fra starten av 1990-tallet økte produksjonen av olje og gass, mens utslippene per produsert enhet (utslippsintensitet) ble redusert. Etter 2000 økte utslippsintensiteten som følge av aldrende felt og økt gassproduksjon i forhold til oljeproduksjon.

Begge disse strukturelle endringene fører til økt energibruk per produsert enhet. Teknologiutviklingen har ikke klart å oppveie dette.

I 2000 reduserte myndighetene i tillegg kostnadene ved å slippe ut CO2, med om lag 35 prosent. CO2-kostnadene har deretter blitt holdt på et lavt nivå.

I 2008 ble det innført kvoteplikt også for petroleumssektoren offshore, men på grunn av lav kvotepris har kvoteplikten hatt begrenset betydning for arbeidet med å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel de siste årene.