Fiskeriavtale for Polhavet

Ny avtale om fiske i Polhavet. Foto: Havforskningsinstituttet.
Ny avtale om fiske i Polhavet. Foto: Havforskningsinstituttet.

10 land har undertegnet en avtale mot uregulert fiskeri i Polhavet.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

De fem kyststatene i Polhavet: Norge, Danmark (for Grønland), Russland, USA og Canada, sammen med EU, Island, Japan, Sør-Korea og Kina, undertegnet 3. oktober 2018 en avtale om å forebygge uregulert fiske på åpent hav i det sentrale Polhavet, "Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean (CAOFA)." 

Avtalen gjelder for områdene i Polhavet som ligger utenfor kyststatenes eksklusive økonomiske soner på 200 nautiske mil. En slik avtale er blitt aktuell siden større deler av Polhavet er isfrie om sommeren.

Avtalen forbyr uregulert kommersielt fiske i området. Avtalen åpner imidlertid for at de ti landene kan drive ikke-kommersielt forskningsfiske.

Forventer ikke stort fiskeri

Dagens rike fiskeri i Arktis foregår i relativt grunne sokkelområder, slik som i Barentshavet. I det dype Polhavet derimot, forventes det ikke grunnlag for kommersielt fiske. Det skyldes både at beliggenheten langt mot nord betyr lite lys deler av året, og at havet er for dypt til at nok næringsstoffer fraktes opp til overflaten.

Ifølge forskningssjef Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet vil ikke forholdene for biologisk produksjon endres vesentlig selv om isen skulle smelte bort.

– Næringsinnhold og lys er forutsetning for produksjon av planteplankton. Vi forventer ikke at forutsetningene for et kommersielt fiske vil være til stede selv om isen smelter bort, sier hun. 

Ikke nødvendig med regional fiskeriavtale nå

Både østre og vestre del av det nordlige Atlanterhavet har hver sine regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner for å regulere fiskeriene der. De heter NEAFC (North-East Atlantic fisheries commission) og NAFO (Northwest Atlantic fisheries organization).

– Det er et stort område i Polhavet som mangler en regional fiskeriavtale, sier Gunnar Sander, stipendiat ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet.

Kun en mindre bit av Polhavet nord for Svalbard omfattes av NEAFC.

Siden det er lite sannsynlig med kommersielt fiske, vil resten av Polhavet neppe få en regional fiskeriorganisasjon i nærmeste framtid.

– Det er for tida ikke behov for en fiskeriorganisasjon for Polhavet. Den nye avtalen mot uregulert fiske i Polhavet er likevel viktig fordi den forplikter partene til ikke å igangsette kommersielt fiske uten etter vedtak i en fiskeriorganisasjon, og fordi den bereder grunnen for et mer organisert forskningssamarbeid, sier Kjell Kristian Egge, folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet som var leder for den norske delegasjonen under forhandlingene. 

Avtalen varer til noen sier nei

Den undertegna avtalen, med sitt forbud mot uregulert kommersielt fiske, varer i 16 år. Deretter blir den automatisk fornyet for fem nye år av gangen med mindre en av de ti partene er i mot.