- Finnes olje og gass for minst 180 mrd kr

I rapporten om kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet ser Oljedirektoratet på valg av teknologiske løsninger basert på \nressursutfall og områdets egnethet.
I rapporten om kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet ser Oljedirektoratet på valg av teknologiske løsninger basert på \nressursutfall og områdets egnethet.
Oljedirektør Bente Nyland har presentert to scenarier for det nordøstlige Norskehavet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Oljedirektoratet tror det ligger mellom to og ti Goliatfelt under havbunnen i dette området på norsk sokkel, som er knyttet opp til Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Resultatet av kunnskapsinnhentingen ble presentert av Nyland i Svolvær 23. november. Ifølge rapporten er det 95 prosent sannsynlighet for at det finnes olje og gass for minst 180 milliarder kroner, og 5 prosent sjanse for at ressursene kan være verdt 1520 milliarder kroner.

Ser muligheter

- Det å spå om framtiden er en utfordrende øvelse. Mitt viktigste budskap er at det handler om å se hvilke muligheter som ligger på sokkelen for Nordland og Troms. Dette er ikke sannheten, den ligger sannsynligvis et sted mellom, sa Nyland.

Under presentasjonen sa også Olje- og energiminister Ola Borten Moe at regjeringen har kompromisset seg fram til at kunnskapsinnhentingen ikke skal føre til en konsekvensutredning i inneværende stortingsperiode.

Gjennom kunnskapsinnhentingen vurderes virkninger av mulig petroleumsvirksomhet i uåpnede havområder utenfor norskekysten. I dette tilfellet fra Namsos i sør til Tromsø i nord. Lofoten, Vesterålen og Senja-regionen er viet særskilt oppmerksomhet.

Viktige næringer

Resultatene skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning , og temaene inkluderer blant annet samfunns- og næringsmessige virkninger og ringvirkninger, herunder virkninger for reiseliv og fiskerinæringen. Temaene er fastsatt i samspill med regionale og lokale myndigheter, sektormyndigheter og fagmiljøer.

Oljedirektoratet fremholder at fiskerinæringen i LoVeSe har stor betydning for sysselsettingen og verdiskaping. Om lag 1800 personer er fiskere med fiske som hovedyrke.

Reiselivsnæringen er også viktig både i LoVeSe og i resten av analyseområdet. Lofoten er bygd opp som et reiselivsdestinasjon gjennom aktiv satsing over mange år. Målt i antall overnattinger har reiselivsnæringen i analyseområdet økt med over 20 prosent den siste tiårsperioden.

Sysselsetting og verdiskaping

I rapporten slås det fast at en åpning av området for oljeindustrien kan skape mellom 400 og 1100 arbeidsplasser i nord dersom området åpnes. Nasjonalt mellom 800 og 2300 arbeidsplasser.

Verdiskapingen på land i analyseområdet som følge av petroleumsvirksomhet er estimert til 55 milliarder kroner med høy aktivitet og 26 milliarder kroner i et lavt aktivitetsbilde.

Havområdene i det nordøstlige Norskehavet vurderes ikke som særskilt krevende med tanke på mulig petroleumsvirksomhet. Havstrømmene i deler av området kan være sterke, men værforholdene er som i åpnede deler av Norskehavet. Havdypet på sokkelen går ned til 400 meter.