Skotsk overvåkningsfly på tokt over Nordsjøen. Foto: Marine Scotland Image Bank.
Skotsk overvåkningsfly på tokt over Nordsjøen. Foto: Marine Scotland Image Bank.

CISE

Operativt samarbeid mellom ulike maritime virkeområder i Europa.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

EU-initiativet CISE (Common Information Sharing Environment) har som hovedformål å etablere et system for deling av havovervåkingsdata. Her deltar BarentsWatch gjennom Kystverkets involvering i prosjektet. CISE har store likhetstrekk med BarentsWatch og man kan anta at CISE vil resultere i et EU-direktiv.

Kan påvirke utviklingen

Formålet er at man gjennom deltakelse kan påvirke hvordan CISE utvikler seg med hensyn til teknologi, standarder, formater og tjenester. Samtidig kan BarentsWatch tar opp i seg de føringer som vi ser kommer gjennom CISE – og på den måten tilfredsstille kommende EU-direktiv. 

Fiskeri- og Kystdepartementet koordinerte Norges arbeid opp i mot CISE fram til regjeringsskiftet i 2013. Dette koordineringsansvaret har Samferdselsdepartementet nå overtatt. 

Overordnet system

Det finnes mange prosjekt som er av relevans for maritim trygghet (safety) og sikkerhet (security), og CISE er EUs «flaggskip» i denne forbindelse. Her vil alle de ulike systemene som blir/har blitt utviklet sys sammen for å danne et så godt bilde av den totale situasjonen som mulig.

CISE skal være EUs overordnede system for utveksling av informasjon mellom medlemslandene på tilnærmet alle områder av betydning for overvåking og kontroll av det maritime domenet. CISE er et prosjekt under EU kommisjonen og ikke en organisasjon.

Prosjektet skal i første omgang sørge for at allerede implementerte systemer og fremtidige sådanne skal kunne snakke med hverandre med den hensikt å utveksle informasjon mellom de deltagende land, institusjoner og etater. I så sammenheng er CISE egentlig et datanettverk den dagen det er fullt operativt. Så langt er det identifisert syv områder for utveksling av maritime overvåkingsdata og annen informasjon.

Figur 1: Oversikt over de 7 områdene som CISE har identifisert for utveksling av maritime overvåkingsdata og informasjon (toll, maritimt miljø, forsvar, fiskerikontroll, grensekontroll, maritim trygghet og sikkerhet, samt politi). Kilde: European Commission.
Figur 2: Skjematisk beskrivelse av hvordan CISE er tenkt å bli når systemet er i full operativ virksomhet.

De to lagene som ikke er vist i figur 2 er toll og generell myndighetsutøvelse fra figur 1. CISE består av flere elementer for å holde oversikt over det maritime domenet innen EU og samarbeidende land (f.eks. Norge). Hensikten med CISE er å lage et desentralisert system for informasjonsutvekslings mellom både sivile og militære brukere. Arkitekturen i CISE er slik at utvekslingen av informasjon mellom de ulike lagene/systemene øker effektiviteten i den maritime overvåkingen, fyller eksisterende informasjonsgap og samtidig unngår dataduplisering.

De tre viktigste fordelene med CISE slik EU kommisjonen ser det er:

  • Det skal bidra til en sikrere, tryggere og renere havområder. Search and Rescue (SAR) tjenester vil bli kraftig forbedret pga raskere og bedre tilgjengelighet på informasjon. Kystvakt, politi og forsvar vil dele informasjon med den hensikt å bekjempe all illegal aktivitet og beskytte handels- og fiskefartøy mot alle typer av trusler. Det skal også kunne forhindre, eller i hver fall minimalisere, forurensning til havs.
  • CISE skal bidra til å utvikle det digitale Europa. Elektroniske systemer for utveksling av informasjon relatert til maritim virksomhet på tvers av landegrenser og etater vil bli utviklet med moderne og sikker teknologi.
  • For det tredje skal CISE bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i Europa. CISE skal legge til rette for økt effektivitet av virksomheten til havs gjennom tryggere og sikrere forhold. Dette er viktig siden nærmere 90 % av all transport går sjøveien, og de maritime regionene av EU står for ca. 40 % av det totale nasjonalproduktet innen unionen.

Brukerfokus

For å identifisere de viktigste behovene som medlemslandene og de enkelte etater/organisasjoner har, har det vært gjennomført en studie der det har blitt utpekt ni såkalte «use cases» som skal benyttes i dette arbeidet. Her har det vært viktig å finne frem til tilfeller som dekker alle områdene og brukerne av systemet. Uten å gå i detalj dekker disse tilfellene fartøy av interesse (som defineres ulikt avhengig av etat/organisasjon), antiforurensnings tiltak, overvåking av hendelser til sjøs med tanke på inngripen, forespørsel om all informasjon om et skip (identitet, posisjon, aktivitet etc.) til sjøs, forespørsel om tilgjengelig ressurser i et område med tanke på planlegging av en operasjon, suspekt samhandling mellom et fiskefartøy og andre fartøy, piratangrep på et handelsskip, og deteksjon og oppførsel av illegale, urapporterte og uregulerte skip. Disse tilfellene skal benyttes i det videre arbeidet med å danne grunnlaget for de systemene som utvikles med tanke på moderne, hurtig og sikker utveksling av informasjon mellom de enkelte landenes etater innen ulike områder.

CISE er fremdeles ikke implementert fullt ut, selv om deler av det allerede er det, men det er forventet at kjernevirksomheten vil være klar i 2016 og at systemet er fullt operativt innen 2020.

BarentsWatch er aktiv deltaker i to av delprosjektene til CISE; Cooperation Project (COOP) og POV-prosjektet. Disse to delprosjektene tar sikte på samlet å utvikle et testsystem på europeisk nivå for deling av havovervåkingsdata.

(Kilde: FFI-rapport 2014/02041)