Vil styrke marin forskning

Forskningsskipet RV «Lance» og forskere i arbeid på isen i Framstredet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt.
Forskningsskipet RV «Lance» og forskere i arbeid på isen i Framstredet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt.
- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Utenriksdepartementet vil bruke inntil 30 millioner kroner de kommende årene på å styrke marin forskning og utvikling i nord.

Utenriksdepartementets har hentet midlene fra tilskuddsordningen Barents 2020, og går nå til å styrke Forskningsrådets oppfølging av FoU-strategien Hav 21. Denne strategien sammenfaller med målsettingene for Barents 2020. Blant annet innenfor forvaltning av miljø- og naturressurser, kunnskap om økosystemet og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring i nord.

Trenger mer kunnskap

- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte. For å nå målsettingen om en lønnsom fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge, trenger vi mer kunnskap om økosystemene i havområdene i nord, og hvordan de blir påvirket av klimaendringer og økt økonomisk aktivitet, sier Brende i en pressemelding.

Midlene skal være med å gjøre Norge ledende innen forskning på marine økosystemer og bidra til økt kunnskap om det marine miljøet. Solid forskning må danne grunnlaget for langsiktig og helhetlig forvaltning av marine ressurser.

Havet og kysten

For prosjekter under forskningsprogrammet Havet og kysten har UD i 2013 stilt ti millioner kroner til rådighet. Dette programmet skal fremme kunnskap om en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Midlene fra Barents 2020 skal hovedsakelig benyttes til forskning på økosystemene i nord – hvordan de påvirkes av klimaendringer, annen menneskeskapt påvirkning og forventet økt aktivitet i nord. Også økosystembasert forvaltning av fiskebestander vil inngå.

I 2014 – 2015 skal programmene Havet og kysten, Klimaprogrammet og Polarprogrammet samarbeide om prioriteringen av prosjekter som finansieres over Barents 2020-ordningen.