Veileder for gjennomføring av seismiskk

Seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Her fra Barentshavet. Foto: Dolphin Group.
Seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Her fra Barentshavet. Foto: Dolphin Group.
Vil sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser.

Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeri- og petroleumsnæringen på norsk kontinentalsokkel. Begge næringer som bidrar til sysselsetting og levedyktige lokalsamfunn langs hele norskekysten. Ressursene i havet og under havbunnen skaper også store verdier for det norske samfunn.

- I mer enn 40 år har fiskeri- og petroleumsnæringen delt norske havområder. Stort sett har dette gått bra, men vi har også forståelse for de fiskerne som har opplevd tilfeller med interessekonflikt. Vi er helt klare på at det skal være plass til begge disse viktige næringene. Med gjensidig respekt og tilpasning av aktivitet skal vi få dette til også i fremtiden. Vi vil ha god sameksistens på havet, derfor har vi bedt om å få utarbeidet denne veilederen. Så håper vi at seismikkveilederen skal bidra til god sameksistens mellom de to næringene, sier statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Ola Borten Moe i en felles pressemelding.

Utgangspunktet skal fortsatt være at seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Ordningen med fiskerikyndig person ombord på seismikkfartøyene er forbedret og det er innført krav om sporing av seismikkfartøy. Videre har aktørene i næringene etablert flere arenaer for dialog og utveksling av informasjon. Dette gir et bedre grunnlag for sameksistens.

 - Vi vil med denne veilederen klargjøre hvilke regler og rutiner som gjelder. Vi håper også at vi med dette kan bidra til nødvendig forståelse for at det må være plass til begge disse viktige næringene.