Utlyser nytt forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis

Hot tap. Foto: Statoil
Hot tap. Foto: Statoil

Olje- og energidepartementet (OED) og Utenriksdepartementet (UD) har besluttet å opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis. Nå utlyser Norges Forskningsråd midler til senteret.

Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. Hovedsetet til senteret skal ligge i et av de tre nordligste fylkene.

Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011), hvor OED varslet at grunnlaget for et slikt senter ville bli vurdert.

- Nordområdene og Arktis blir stadig viktigere. Vi ser en stadig økende petroleumsaktivitet i dette området. Ny og bedre kunnskap om områdene og petroleumsvirksomhet her er viktig for den videre satsingen i nord. Dette senteret vil bidra til dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Å legge til rette for en forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord, blant annet gjennom økt kunnskap er et satsningsområde i Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011-2012). 

- Nordområdesatsningen er jobb nummer én for regjeringen. Kunnskap om oljeutvinning i nord er bra for miljøet og bidrar samtidig til økt sysselsetting og verdiskaping. Ikke bare i nord, men i  hele landet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Utlysningen peker på tre tematiske prioriteringer for det nye senteret. Prioriteringene er gjort etter råd fra næringen og forskningsmiljøene, og er direkte rettet mot områder hvor ny kunnskap og kapasitet er relevant for petroleumsvirksomhet i de nordligste områdene.

  • Miljø – hvordan vurdere og redusere risikoen som aktiviteter innen petroleumssektoren kan utgjøre for miljøet i den arktiske regionen
  • Ressursgrunnlaget og geofaglige forhold – utvikle nye letemetoder og kunnskap om geologiske prosesser i områder som er mindre kjent enn moden sokkel
  • Utbygginger og operasjoner i Arktiske strøk – risiko og utfordringer ved operasjoner og drift under kalde klimatiske forhold

 - Vi vil bygge opp et kompetent miljø som skal bidra når petroleumsaktivitetene beveger seg nordover. De prioriterte fagområdene er basert på innspill fra næringen, det er slik kompetanse de trenger mer av, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Prosjekter som søker skal ha en tydelig faglig og strategisk profil innenfor fortrinnsvis ett eller maksimum to av de prioriterte faglige temaene.

- Norge ønsker å være ledende også på kunnskap om, for og i nord. Det er derfor viktig at de beste miljøer på olje- og gass kjenner sin besøkelsestid og bidrar til etableringen av dette senteret, sier utenriksminister Eide.

Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet vil sammen støtte senteret med 10 mill kroner i året. I tillegg skal det være medfinansiering fra næringslivet. Senteret vil bli evaluert etter fem år.