Skyggerelieff av havbunnen. Dybde cirka 320 meter. Mye pockmarks i venstre del av bilde. Terrengmodellen har 5 meter oppløsning.
Skyggerelieff av havbunnen. Dybde cirka 320 meter. Mye pockmarks i venstre del av bilde. Terrengmodellen har 5 meter oppløsning.

Ta en titt på havbunnen

En digital terrengmodell av det tidligere omstridte området i Barentshavet er nå tilgjengelig fra Kartverket.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Området som nå er kvalitetssikret og publisert har et areal på cirka 9500 km². Det tilsvarer omtrent landarealet for Rogaland fylke. Dette området ble oppmålt sommer og høst 2011 og vår 2012, og er vist i figuren under. Det er laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning.

Deler av tidligere omstridt område i langs grensen mot Russland ble kartlagt med multistråleekkolodd i 2011, etter bevilginger på revidert statsbudsjett til Mareano-programmet. Kartleggingen ble videreført i 2012 og fortsetter i 2013.

Skyggerelieff av havbunnen i blåskala. Den sørlige delen (ca 9500 km²) av tidligere omstridt område langs grensen mot Russland er ferdig dybdekartlagt, og resultatene er tilgjengelige.

Ugraderte data

Terrengmodellene fra området i Barentshavet som nå er gjort tilgjengelig ligger i sin helhet utenfor territorialgrensen. Dette medfører at disse dataene er ugraderte, selv i høyoppløselige versjoner.

Parter i Norge digitalt har mulighet til å laste ned data fra Norge digitalt sin nedlastingsportal geonorge.no.

Andre kunder kan rette henvendelse direkte til Kartverket sjødivisjonen, sjodata@kartverket.no.

På bakgrunn av terrengmodellene har Kartverket generert skyggerelieffbilder. Disse bildene har blitt gjort tilgjengelige for innsyn gjennom en åpen karttjeneste (wms-tjeneste): http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.havbunnsraster2

Denne wms-tjenesten er blant annet tatt i bruk på mareano.no og norgeskart.no

For å få fram detaljene i terrengmodellen med 5 meters oppløsning må man zoome seg inn i kartbildet. Når en ser på et kart for et stort område, det vil si i liten målestokk (mindre enn 1:500 000), vil det vises et oversiktsbilde med 200 meters oppløsning. Zoomer en seg inn på kartet vil en automatisk gå over til 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 og 5 meters oppløsning.

Den geologiske, biologiske og kjemiske kartleggingen i dette området starter i 2013.

Vrak på cirka 300 meters dyp er synlig i skyggerelieff av havbunnen i tidligere omstridt område. Vraket er cirka 15 meter bredt og cirka 130 meter langt. Terrengmodellen har 0,25 meters oppløsning.