Sjøfugl og vindkraft til havs

Sjøfuglrapporten fra NINA har vurdert konsekvenser for en rekke arter, med særlig vekt på de mest sårbare rødlisteartene.
Sjøfuglrapporten fra NINA har vurdert konsekvenser for en rekke arter, med særlig vekt på de mest sårbare rødlisteartene.
- Videre kunnskapsinnhenting vil være avgjørende for å begrense konsekvensene ved planlegging av nye havvindanlegg langs norskekysten.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

NINA har levert fagrapport om sjøfugl til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs.

NVE presenterte nylig den strategiske konsekvensutredningen hvor sjøfugl var ett av mange tema med egne fagrapporter. Sjøfuglrapporten har vurdert konsekvenser for en rekke arter, med særlig vekt på de mest sårbare rødlisteartene som f.eks. lomvi og andre alkefugler, krykkje, lommer, dykkere og marine dykkender. 

Konsekvensvurderingen er basert på litteraturstudier av kjente effekter av vindmøller på sjøfugl, eksisterende data på fordeling av sjøfugl, og lange overvåkingsserier. I tillegg er det innsamlet supplerende data bl.a. vha tellinger fra fly, sporing av fugl med GPS-loggere og undersøkelser av fugletrekk vha. radar. 

- Resultatene viser at konsekvenser av fremtidig havvindanlegg varierer mye mellom ulike områder, sier Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker i NINA. Videre kunnskapsinnhenting vil være avgjørende for å begrense konsekvensene ved planlegging av nye havvindanlegg langs norskekysten.

Les mer: Hele utredningen og NVEs omtale.

Artikkelen er hentet fra Norsk institutt for naturforskning.