SARiNOR - Styrket samarbeid om beredskap

Illustrasjon fra redningssentralen, SARiNOR.
Illustrasjon fra redningssentralen, SARiNOR.

Et tiltak for å styrke effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner i nordområdene.

Som prosjekt har SARiNOR en visjon om å gjøre Norge verdensledende på søk og redning i nordområdene. Sikkerhet til sjøs er også en helt avgjørende faktor for videre verdiskaping innen maritim næring i Nord-Norge.

Et stort ansvar

Fra Utenriksdepartementet heter det at Norge som arktisk kyststat, med råderett over store havområder, har et stort ansvar for å styrke maritim sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Målet er å skape en samarbeidsarena for private og offentlige aktører innen søk og redning for å bidra til en felles situasjonsforståelse. I tillegg skal det utarbeides et veikart med konkrete forslag til tekniske og organisatoriske forbedringer i ulike faser av en søk- og redningsaksjon til havs. Et systematisk arbeid gjennom SARiNOR kan redusere risikoen for ulykker og styrke næringens redningskapasitet.

BarentsWatch og tjenesten Felles ressursregister blir nevnt i prosjektets arbeidspakke 6, ledet av Sintef IKT. Her har de i rapporten undersøkt hvordan man best kan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen søk og redning (SAR) i nordområdene.

80 prosent av Norges havområder ligger i Arktis, og i dag går om lag 90 prosent av den arktiske skipstrafikken gjennom norske farvann. I tillegg antas det at 25 prosent av verdens uoppdagede olje- og gassressurser befinner seg i Arktis. Betydelige funn i Barentshavet baner vei for store investeringer innenfor petroleumsrettet aktivitet i nord.

Nordøstpassasjen 

Et annet utviklingstrekk i nord er trafikken gjennom Nordøstpassasjen - 71 skip i 2013. For enkelte aktører kan reiselengden halveres på ruta langs kysten av Sibir. Utfordringene er i dag knyttet til sikkerhet, internasjonalt regelverk, russisk regelverk, regularitet, tekniske begrensninger knyttet til skipstype og -størrelse. Flere ser et stort potensial, og forskere fra Sør-Korea anslår at så mye som en fjerdedel av all trafikk mellom Asia og Europa kan gå gjennom passasjen i 2030. Kinas polarinstitutt anslår at opp til 15 prosent av landets containertrafikk vil kunne bruke ruten allerede i 2020.

Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen mellom Arktisk råds medlemsland, er Norges ansvar for søk og redning utvidet helt opp mot den geografiske nordpol. SARiNOR vil søke å benytte den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter innen sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Maritimt Forum Nord er prosjekteier for det treårige prosjektet. Finansiering fra det offentlig kommer fra UD og Nordland fylkeskommune, mens private aktører inkluderer Norske Shell, Statoil, ENI, DNV-GL og Norwegian Hull Club.

Search And Rescue in the High North (SARINOR) from BUG Production Company on Vimeo.