Regelverk for sjøtransport

Hurtigruten går gjennom den nye farleden over Lepsøyrevet, utenfor Ålesund. Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket.
Hurtigruten går gjennom den nye farleden over Lepsøyrevet, utenfor Ålesund. Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket.
Skipssikkerhetsloven er sentral for å trygge liv, helse, miljø og matrielle verdier under skipstransport. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Først og fremst fremgår dette regelverket av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Loven har til formål å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra skip, sikre et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skip, samt et godt og tidsmessig tilsyn.

Disse målene må sikres allerede når skipet konstrueres og bygges og opprettholdes i driftsfasen. Loven regulerer teknisk og operativ sikkerhet, personlig sikkerhet og sikkerhets- og terrorberedskap. Et viktig fundament for sikker drift av skip er at sikkerhets- og miljøarbeidet skjer på en systematisk måte, og krav til sikkerhetsstyringssystemer er en bærebjelke i skipssikkerhetsloven. I henhold til loven er det rederiets plikt å etablere et sikkerhetssystem.

Personlig sikkerhet ligger også i lovens formål. Det skal legges til rette for et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord for på den måte å trygge liv og helse for de ombordværende.

Et viktig formål med loven er også at den skal hindre forurensning av det ytre miljø fra skip. Gjennomloven skal det unngås at det skjer forurensning fra skip til vann, luft og land.

Det er også fremhevet at det skal være et godt og tidsmessig tilsyn for å oppnå lovens verdier. Det skal også være et godt og strategisk sjøsikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonal. Tilsynet har en viktig funksjon i arbeidet med sikkerhet til sjøs. Det er likevel viktig å understreke at ansvaret for å oppnå den tilstrekkelige og nødvendige sikkerheten i første rekke ligger på rederiet.

En god etterlevelses av loven vil sannsynligvis hindre at ulykker forekommer og dermed trygge lov, helse, det ytre miljø og materielle verdier som skip og last.