Norge - En havnasjon av format

For første gang er det laget en bred og overordnet strategi for prioriteringene av forskning og utvikling på det marine området fremover. FoU-strategien "Norge – En havnasjon av format" ble i dag overrakt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
- Jeg er svært spent på å lese anbefalingene fra HAV21, og ser frem til å involvere berørte departementer og den marine næringen når arbeidet skal følges opp. Hvis vi skal lykkes i fremtiden, er det ingen tvil om at vi trenger en målrettet satsning innenfor forskning og utvikling. Det er heller ikke tvil om at myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer må samarbeide fremover om å løfte marin kunnskapsutvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Strategigruppen for HAV21 ble nedsatt høsten 2011 på oppdrag av regjeringen. Målsettingen har vært å se forsknings- og utviklingsarbeidet på det marine området i sammenheng, og løfte frem behov for ny kunnskaps- og teknologiutvikling.

Norge har gode muligheter til å øke den samlede norske verdiskapingen gjennom å satse på kunnskaps- og næringsutvikling på det marine området. Ønsket er at HAV21 skal bidra til å etablere en felles oppfatning av kunnskapsbehovet for marin sektor og hvordan det bør møtes.

Forskningsrådet har vært sekretariat for arbeidet, og det er opprettet en egen hjemmeside for arbeidet www.hav21.no. Strategigruppen har hatt ledende representanter fra næring, forvaltning og forskning. Liv Monica Stubholt har ledet arbeidet.