Miljødirektoratet opprettes

Mandag 1. juli ble Miljødirektoratet opprettet. Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch.
Mandag 1. juli ble Miljødirektoratet opprettet. Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

– Dette er en stor dag. Både for oss som nå samles under én paraply i Miljødirektoratet, men også for miljøet. Min ambisjon er at vi blir den viktigste premissleverandøren for utformingen av miljøpolitikken i Norge, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bredt samfunnsoppdrag

Miljødirektoratet overtar oppgaver og ansvar fra de to tidligere direktoratene. De skal samordne kunnskap, utøve myndighet og gi råd slik at vi blir en tydelig autoritet på miljøområdet.

- Miljødirektoratet har et bredt samfunnsoppdrag. Vi er demokratiets tjener når vi setter vedtatt politikk ut i livet. Samtidig er vi vaktbikkja som sier tydelig i fra dersom miljøutviklingen ikke er i samsvar med politiske mål og internasjonale forpliktelser, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Bedre rustet for miljøutfordringene

- Klimaendring og tap av naturmangfold er de største utfordringene vi står overfor. Arbeidet for å hindre forurensning av luft og vann, innsatsen for å hindre alvorlige klimaendringer og tiltak for å bevare naturens mangfold av planter, dyr og landskap – alt dette henger sammen.

- Miljøutfordringene blir stadig mer komplekse og sammenvevde. Nå samler vi mer kunnskap og bredere erfaring om flere fagområder i Miljødirektoratet. Det gir oss utvidet forståelse for utfordringene og gjør oss mer rustet til å finne helhetlige løsninger på stadig mer komplekse miljøutfordringer, sier Ellen Hambro.

Mangslungne oppgaver

- Vi får et bredt spekter av oppgaver. Vi setter krav til bruk av ny miljøteknologi i industrien slik at utslipp fra piper og rør reduseres. Vi kalker innsjøer og driver genbank for å sikre at villaksen skal fortsette å svømme i elvene våre. Vi fjerner produkter med innhold av ulovlig farlige stoffer fra butikkhyllene.

- Gjennom forvaltningsplaner og skjøtsel legger vi til rette for å bevare storslått natur i nasjonalparkene våre. Når du kildesorterer, passer vi på at avfallet blir til energi eller nye produkter. Vi fører regnskap over norske klimagassutslipp og jobber for å redusere utslippene. Vi hegner om strandsonen og sikrer friluftsarealer for allmennheten.

Dette er bare eksempler. Fellesnevneren for alt Miljødirektoratet driver med er beskyttelse av miljøet.

Les mer om miljøvernminister Bård Vegar Solhjells forventninger til det nye direktoratet.