Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.

Kartet gir ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer.

Informasjonen hentes fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet. Fiskehelse viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke. Historikk tilbake til 2012 gjør det mulig å se trender og oppdage spredningsmønstre i kartet.

Hvorfor er Fiskehelse utviklet?

Formålet med tjenesten er å støtte forvaltning av hav og sjø for havbruk, slik at offentlige saksbehandlere kan følge opp akvakulturtillatelser på best mulig måte. I tillegg er det viktig å synliggjøre fiskehelsestatusen for offentligheten. Herunder gi en nyttig oversikt til næringsaktørene i det forebyggende arbeidet mot smittsomme sykdommer og i samarbeidet om tiltak mot lakselus.

 

Kontakt BarentsWatch dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon om tjenesten.

For spørsmål om sykdommer og lakselus kontakt Mattilsynet:

internpost.fiskehelseogfiskevelferd@mattilsynet.no.

Har du spørsmål knyttet til oppdrettslokaliteter i kartet, kontakt den avdelingen i Mattilsynet som fører tilsyn med lokaliteten. Telefon 22 40 00 00.

 

Visjonen til Fiskehelse er at det skal være et offentlig tilgjengelig verktøy for samtlige forvaltere og aktører innen havbruksnæringen. Verktøyet skal være den foretrukne offentlige visningen av indikatorer for bærekraft innen havbruk.

Datagrunnlaget

Lakselusrapporter fra enkeltlokaliteter

Fiskehelse viser kun lokaliteter som driver eller har drevet med laks, ørret eller regnbueørret. Datagrunnlaget strekker seg tilbake til 2012. Når det er fisk i oppdrettsanlegget sender oppdrettere hver uke inn en rapport til Mattilsynet via Altinn. For hver uke skal opplysninger rapporteres til Mattilsynet senest i løpet av tirsdag i nærmeste påfølgende uke.

Slik driftsdata anses som rådata og kan inneholde feil. Dersom data skal brukes som grunnlag for vedtak, blir de først kvalitetssikret av Mattilsynet.

Fiskehelse bruker følgende informasjon fra lakselusrapportene:

 • Antall lakselus pr fisk (voksne hunnlus, lus i bevegelige stadier, fastsittende lus)
  • I et anlegg skal lakselusnivået til enhver tid være under en maksimalgrense som er satt til 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk. Dette er den generelle grensen, men det kan gis tillatelse for en annen grense som ikke vises i denne versjonen av Fiskehelse. Det kan være unntak for stamfisklokaliteter, grønne lokaliteter mv. En teknisk løsning som viser differensierte lusegrenser blir prioritert i neste utviklingsfase av tjenesten.
  • Målt sjøtemperatur
   • Målingen skjer på tre meters dyp ved oppdrettsanleggene. Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 °C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 °C.
   • Tiltak mot lakselus (medikamentelle behandlinger, mekanisk fjerning og utsett av rensefisk)

 

Fiskesykdommer fra Veterinærinstituttet:

Veterinærinstituttet (VI) har ansvaret for oppdatert oversikt over lokaliteter hvor det er mistanke om fiskesykdommene pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) eller lokaliteter hvor PD eller ILA er påvist. Data om PD og ILA hentes fra VI en gang i timen på dagtid. Fiskehelse viser alle lokaliteter som har vært på oversikten etter 2012.

Nytt er at Fiskehelse viser bekjempelsessoner for ILA som opprettes rundt smittede anlegg og overvåkingssoner som opprettes utenfor bekjempelsessonen. Det vises kun gjeldende soner fra og med uke 39 i 2016.

Ved utbrudd av ILA oppretter som hovedregel Mattilsynet et kontrollområde for å bekjempe og begrense spredning av sykdommen. Kontrollområdet for ILA består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vedtas ved lokal forskrift. Forskriften fastsetter bl.a. restriksjoner på trafikk i bekjempelsessonen for å hindre smittespredning. Etter at alle lokalitetene i bekjempelsessonen er tømt og har gjennomført en to måneders felles brakklegging blir bekjempelsessonen opphevet og innlemmet i overvåkingssonen. Deretter vil overvåkingssonen være gjeldende i ytterligere to år.

Kontrollområde med bekjempelses- og overvåkingssone publiseres i kartløsningen når Mattilsynet har gitt Veterinærinstituttet beskjed om fastsatt kontrollområdeforskrift. Forskriften vil kort tid etter fastsettelse vises i Lovdata. Nærmere informasjon om forskriften finnes på Mattilsynets nettsider. Markering i kartet oppdateres når Mattilsynet gir Veterinærinstituttet beskjed om at forskriften er endret ved at bekjempelsessonen blir opphevet og inngår i overvåkingssonen, og når overvåkingssonen ikke lenger er gjeldende.

Les mer om fiskesykdommer på Veterinærinstituttets nettsider: ILA og PD.

 

Akvakulturregisteret fra Fiskeridirektoratet:

Akvakulturregisteret er en oversikt over alle havbrukslokaliteter og -tillatelser. Fiskehelse henter opplysninger om lokaliteter som driver med laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Følgende informasjon hentes fra Akvakulturregisteret:

 • Plassering (geografisk posisjon og kommune)
 • Kapasitet
 • Tillatelse (art, formål og tillatelsestype)
 • Virksomhet/innehaver 

BarentsWatch henter data fra Akvakulturregisteret hver gang det oppdateres (vanligvis hver uke) og har data tilbake til 2012.

Funksjonalitet i Fiskehelse

Tjenesten benyttes fra nettleser på mobil, nettbrett og pc uten å installere egen app.

Velge uke og år

All informasjon i Fiskehelse er knyttet til en uke. Når du åpner Fiskehelse er det inneværende uke som vises. Siden lakselusrapporter sendes inn på etterskudd - gjerne uken etter - vil det ofte være få lokaliteter som har rapportert på inneværende uke.

For å se på tidligere uker kan du bruke ukevelgeren. Der kan du velge uke og år. Både kartet og lokalitetsinformasjonen oppdateres når du bytter uke.

Kart

Lokaliteter som har overskredet grensen på 0,5 for tillatt mengde lakselus er markert som røde, mens de som er under grensen er blå. De svarte kartmarkørene er lokaliteter som ikke har sendt inn lakselustall for uken som er valgt. Dette kan være fordi de ikke har fisk i anlegget, dvs. at de er brakklagt/nedlagte, eller ikke har rapportert for denne uken.

Merk at det kan være lokaliteter som har fått tillatelser som avviker fra den generelle lusegrenseverdien. Markeringene i kartet tar ikke høyde for slike særtillatelser. Markering viser rødt ved lusetall over 0,5 selv om lokaliteten har tillatelse til å drive med en høyere lusegrense. Dette gjelder spesielt stamfisklokaliteter.

Fiskehelse benytter bakgrunnskart fra Kartverket og standard kartfunksjonalitet:

-          Zoome og panorere

-          Bytte bakgrunnskart

-          Måle avstand og areal

-          Finne egen posisjon i kartet

Først når du zoomer inn på en lokalitet vises oppdrettsanleggets reelle overflateareal.

Velge en lokalitet

Du får mer informasjon om en lokalitet ved å klikke på en markør i kartet eller klikke på en lenke i søkeresultatet:

-          Lusetellingene som er rapportert for uken som er valgt

-          Eventuelle tiltak mot lakselus

-          Sjøtemperatur

-          Eventuell fiskesykdom

-          Informasjon om lokaliteten som kapasitet, formål og tillatelsestype

-          Hvilke tillatelser som er knyttet til lokaliteten

-          Hvilke virksomheter som eier tillatelsene

Filtrering

Det er flere filtreringsmuligheter i Fiskehelse:

-          Lokaliteter som har rapportert over eller under lakselusgrensen på 0,5 voksne hunnlus pr fisk

-          Lokaliteter som ikke har rapportert lakselustall

-          Medikamentell avlusing og hvilket virkestoff som er brukt

-          Om det er brukt mekanisk fjerning av lakselus

-          Om det er satt ut rensefisk og hvilke arter som er brukt

-          Fiskesykdommene PD og ILA

-          Tillatelsestyper og formålet til tillatelsene

-          Navn på virksomhet som eier tillatelsene

-          Fylke og kommune

-          Lokaliteter innenfor kontrollområder for ILA (bekjempelsessoner og overvåkingssoner)

Når du setter på flere filtre vises kun lokaliteter som oppfyller alle filtrene du har valgt.

Diagrammer

Når du velger en lokalitet får du et enkelt stolpediagram over antall voksne hunnlus per fisk som er rapportert det året du har valgt. Ved å klikke på diagram-knappen får du se mer avanserte diagrammer, med flere lusestadier, tiltak, sjøtemperatur og fiskesykdom. Diagrammene viser utviklingen gjennom hele året, og du kan bla til tidligere år.

Eksport

Nedlasting av data er etter lanseringen spilt inn som et brukerbehov. Derfor er følgende eksportmuligheter nå tilgjengelig i Fiskehelse:

Lakselus per fisk

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen (uke, år, lokalitetsnummer, lokalitetsnavn, voksne hunnlus, lus i bevegelige stadier, fastsittende lus, kommune og geoposisjon).

Merk #1: Nedlasting kan gi tomme rader for lokaliteter. Det anbefales å filtrere bort disse. Dette kan skyldes:

 1. Det finnes lokaliteter som ikke har hatt tillatelse for hele perioden som lastes ned. For uker hvor disse ikke inngår i akvakulturregisteret, vises det heller ingen informasjon om lokalitetenes navn eller posisjon.
 2. Det finnes luserapporter hvor lokalitetstid ikke matcher noen lokaliteter fra akvakulturregisteret. Dette kan skyldes feil ved registrering, det vil si feil i datagrunnlaget. For disse vil det ikke finnes noen opplysninger om navn eller posisjon, men det finnes lusedata for noen uker. Dette er data som ikke fremkommer i kartet.

Merk #2: Tallet "0" (null) i kolonnen "Voksne hunn-lus" betyr at lokaliteten har rapportert inn null eller latt feltet stå tomt.

ILA og PD

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen (uke, år, lokalitetsnummer, lokalitetsnavn, sykdom, status, fra dato, til dato, kommune og geoposisjon).

Merk #1! Nedlasting kan gi rader der bare lokalitetsnummer og ikke navn vises for lokaliteter. Det anbefales å filtrere bort disse. Dette skyldes at lokaliteten ikke har tillatelse som er gyldig for gjeldende uke (dette vises i selve Fiskehelse-løsningen).

Merk #2! "til dato" viser når lokaliteter med PD eller ILA (mistanke eller påvist) er tømt og skal fjernes fra kartet.

Om prosjektet

Tjenesten Fiskehelse er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet har bidratt, mens representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har gitt innspill til prosjektet.

Tjenesten ble satt i produksjon i september 2015, og ble brukt internt i Mattilsynet og hos enkelte andre samarbeidspartnere. Tjenesten ble åpen for alle juni 2016.

Barentswatch jobber brukerstyrt, så videre funksjonalitet er avhengig av hvilke indikatorer for bærekraft som vedtas av regjering for bruk av forvaltningen og næringen. Det kan bli aktuelt å vise resultater av modellering av lakselus smittepress og sammenstilt informasjon per produksjonsområde når disse er på plass. I tillegg til differensiering av ulike lakselusgrenser, og muligheter for å ta ut ulike former for rapporter.

API – gratis fiskehelsedata

Andre som vil benytte rådata fra Fiskehelse i analyseverktøy eller i egne applikasjoner får tilgang til data. BarentsWatch har utviklet et API (Application Programming Interface) som benyttes internt av tjenesten Fiskehelse. APIet er åpent for bruk av andre. Les mer om Fiskehelse APIet • Publisert: 21. juni 2016
 • Sist endret: 25. januar 2017