Biomasse

Foto: Nofima.
Foto: Nofima.
For å ha kontroll med produksjonen brukes biomasse om vekten av en gitt mengde fisk oppdrettsanlegget.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Mengden av levende fisk som står i anlegget til enhver tid, målt i kilo eller tonn.  Øker biomassen i en merd, betyr det at vekten av fisken har økt. Fiskeridirektoratets regionkontorer benytter de innrapporterte opplysninger fra oppdretter til å kontrollere at kravene til maksimum tillatt biomasse overholdes.  

Formål

Biomassedata fra oppdrettsnæringen innhentes primært for kontrollformål. Innrapportering av produksjonsdata fra oppdrettsnæringen strekker seg tilbake til 1996. Da ble fôrkvoter innført som produksjonsregulerende tiltak i næringen, og for å kunne kontrollere fôrforbruk i næringen ble det innført en rapporteringsordning.

I 2005 gikk man over fra fôr til MTB (maksimalt tillat biomasse) som produksjonsregulering. Rapporteringsordningen ble videreført, men justert for å gi best mulig informasjon om biomassesituasjonen i anleggene. Opplysningene om MTB samles inn og reguleres på to nivå, lokalitetsnivå og selskapsnivå. 

Oppdrettselskapene rapporterer til Fiskeridirektoratet, månedlig på merdnivå; en rapport per lokalitet, per selskap. Rapporteringsordningen fra 2006 er blitt modifisert og modernisert gjennom årene, og fremstår i dag som helt elektronisk rapportering via Altinn.

Anvendelsesområder

Statistikken brukes av myndighetene (internt i Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet m.m.). Andre store brukere er næringsorganisasjon, forskningsmiljøer (universitet og høyskoler), presse og næringsrelatert virksomhet.

De innrapporterte opplysninger omfatter akvakulturanlegg i sjøvann med laks, ørret og regnbueørret.

Mer om biomassestatistikk.