Arktisk råd stadig viktigere

De åtte medlemslandene i Arktisk råd samlet i Kiruna 15. mai 2013. Foto: Utenriksdepartementet.
De åtte medlemslandene i Arktisk råd samlet i Kiruna 15. mai 2013. Foto: Utenriksdepartementet.
Politisk representasjon på høyt nivå fra land i og utenfor arktis til ministermøtet i Kiruna. 6 nye land ønsket velkomne som observatører.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

– Arbeidet i Arktisk råd er ytterligere styrket etter rådsmøtet i Kiruna, sier Anne Kari Ovind, leder for nordområdeseksjonen i Utenriksdepartementet, til BarentsWatch. Hun fulgte møtet i den nordsvenske byen som samlet 300 utsendinger fra en rekke land, urfolk og organisasjoner. Aldri før har så mange land vært representert på så høyt politisk nivå på et møte i Arktisk råd, Utenriksministrene fra flere land var til stede i Kiruna.

– Dette forumet er ledende for samarbeidet om utviklingen i Arktis. Samarbeidet fungerer godt. Interessen for Arktis er økende. Arktisk råd er også det eneste forum på så høyt politisk nivå hvor de arktiske landene og urfolksrepresentanter deltar, påpeker Anne Kari Ovind.

Under Kiruna-møtet undertegnet medlemmene av Arktisk råd en avtale om oljvern og -beredskap. – Avtalen vil uten tvil styrke koordinering, samarbeid og bruk av de ressurser medlemslandene har innen oljevern. og gi en ramme for videre utviklingen av samarbeid på dette viktige omårdet. sier Ovind. Avtalen er et konkret uttrykk for de arktiske statenes vilje og evne til å samarbeide på et viktig felt på tvers av landegrenser.

Norge er også glad for at  Arktisk råd nå kan ta opp nye observatører. Vi kan nå ønske alle søkerlandene (India, Italia, Kina, Japan, Singapore og Sør-Korea) velkommen som observatører i Arktis råd. Det er også tatt en prinsippbeslutning om at EU skal bli observatør, men dette vil tre i kraft når visse utestående spørsmål er nærmere avklart.

– Arktisk råd vil samarbeide med andre land for å finne gode løsninger for Arktis. Rådet gjør seg selv mer relevant når flere land deltar i arbeidet, framholder Ovind.

Banebrytende forum

Under Kiruna-møtet overtok Canada formannsvervet i Arktisk råd etter Sverige. Anne Kari Ovind er glad for at sekretariatet er lagt til Tromsø og nå vil være fullt operativt for det canadiske lederskapet.

Miljøspørsmål står høyt på dagsorden når Arktisk råd samles. Arktisk råd er et unikt og banebrytende forum for innsamling og distribusjon av kunnskap om Arktis.

– Denne gangen gjelder det blant annet en rapport om havforsuring, som ble lagt fram under møtet i Kiruna. En annen rapport tar for seg trusselen mot biologisk mangfold i Arktis. Og det foreligger en rapport som viser hvordan utslipp av metan og ozon bidrar til nedsmelting av is og klimaendringer som påvirker livet for mennesker og dyr i Arktisk, sier Ovind.

Heller samarbeid enn kappløp

Arktis er den største regionen i verden hvor bærebjelken for mellomstatlig samarbeid er ønsket om å oppnå en bærekraftig utvikling. Landene erkjenner at miljøet i Arktis er sårbart. I nordområdene lever urfolksgrupper av fangst og fiske. Utviklingen i Arktis må ta hensyn til at folk som allerede lever der skal kunne føre videre sine tradisjoner og sitt levesett.

Arktis antas å ha store ressurser av olje og gass. Endringer av grensen for havis har ført til økt trafikk gjennom nordøstpassasjen langs den russiske kyst. Arktis står på terskelen til en ny økonomisk utvikling.

Noen har en oppfatning av at landene vil starte et kappløp om adgang til de rike ressursene i Arktisk. Landene i Arktisk råd er blant annet enige om at FNs havrettskonvensjon gjelder for Arktis og at uenigheter må løses på fredelig vis. Alt tyder også på at det ikke vil bli noen strid om grensene for de enkelte lands kontinentalsokler. Innenfor den økonomiske sonen på 200 nautiske mil har hvert land en eksklusiv rett til å utnytte sine naturressurser. Grunnlaget er derfor lagt for at samarbeid kan prege den økonomiske utviklingen i Arktis.

Inspirasjon for andre

Arktis er viktig som et verdensbarometer for klimautvikling og forurensning. Landene samarbeider om målinger og observasjon av klimaendringer og luft- og sjøtransport av forurensning. Dette er miljøpåvirkninger som skyldes aktivitet langt unna nordområdene. Men konsekvensene kan bli store for både naturressurser og folkegrupper som lever av ressursene i nord.

Arktisk råd er det viktigste forumet for å samle kunnskap om og samarbeide om å finne de beste løsninger for Arktis, basert på ønske om en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljø og naturressurser. Møtet i Kiruna bidrar til at Arktisk råd styrker sin rolle og posisjon. Store og små land samarbeider med urfolk om utviklingen i en stor og viktig region. Arktisk råd kan framstå som en inspirasjon for konstruktivt samarbeid over landegrensene for å løse felles utfordringer.