8,5 millioner til sjøbunnopprydding i Arendal

Klif støtter sjøbunnopprydding i Bukkevika i Arendal kommune med inntil 8 450 000 kroner. Skipstrafikk og strøm virvler opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene daglig spres til skjell, krepsdyr og fisk. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Regjeringen har en nasjonal handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn i 17 prioriterte fjordområder. Ett av disse områdene er fjordene utenfor Arendal. Ved å fjerne forurenset sjøbunn og dekke til store områder i havna med rene masser, blir spredningen av miljøgifter fra sedimentene stanset eller kraftig redusert.

Dekkes med duk og sand

Arendal kommune har søkt om støtte i forbindelse med at Bukkevika bygges ut til en ny regionkai og industriformål. Sedimentene i Bukkevika er sterkt forurenset av tjærestoff (PAH) og noe forurenset av PCB og bly. 

Ved byggingen av den nye kaien er Bukkevika fylt ut, og det er dekket til med duk og sand for å hindre spredning av forurensede sedimenter under og etter tiltaket. Duken som er lagt vil også bidra til å hindre utlekking fra deponier på land til sjø.

Forurenser skal betale

Det er den som har forurenset, som har ansvar for å rydde opp og betale for det. For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til slike saker. Klif fordeler disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Helhetlig løsning

Klif mener det er viktig og positivt at det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter i Bukkevika. Tiltaket er en god helhetlig løsning hvor både samfunnshensyn og miljønytte blir ivaretatt.