Ønsker mer gods fra vei til sjø

Fra vei til sjø - godstrafikken langs kysten bør økes. Foto: Rune Nylund Larsen/Kystverket.
Fra vei til sjø - godstrafikken langs kysten bør økes. Foto: Rune Nylund Larsen/Kystverket.

Regjeringen ønsker å overføre mer godstransport fra vei til sjø. Transport av gods til sjøs er energieffektivt med relativt lave utslipp av klimagasser.

Ønsket om å øke godstransporten til sjøs, bekreftes i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014-2023. I dag står sjøtransporten for rundt 90 prosent av godstransportarbeidet til og fra utlandet. Den innenlandske andelen av godstransport til sjøs ligger rundt 42 prosent. Selv om sjøtransporten dominerer utenriks godstransport, er veitransporten økende. Det gjelder særlig import av stykkgods.

I dag utgjør veitransport over 50 mils lengde, kun en liten andel av tonnmengden med gods. Likevel utgjør dette nesten 40 prosent av transporten på veiene. Det viser at selv en liten overføring av gods fra de lengste veitransportene til skip, kan ha stor effekt. Ifølge transportetatene skal det være mulig å kunne overføre rundt 10-15 prosent av dagens transportarbeid fra lastebil til skip eller tog.

Transport av gods til sjøs er spesielt relevant for stykkgodstransport på strekninger lenger enn 250 kilometer der volumet og tyngden er stor, og tidsfaktoren av mindre betydning. 

Styrke nærskipsfart

 

Foto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket.

Foto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket.

I NTP gir Regjeringen uttrykk for at de ønsker å forsterke satsingen på sjøtransport og nærskipsfarten. For å stimulere til dette vil Regjeringen:

 • Utforme tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart.
 • Utforme en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner.
 • Utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon.
 • Styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger.
 • Styrke sjøtransportens konkurranseevne.
 • Videreutvikle lostjenesten som en framtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig tjeneste, som skal fortsette å ivareta viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø og sikkerhet.
 • Tilrettelegge for gode koplinger mellom transportformene.
 • Samlokalisere terminaler for bane- og sjøtransport der det er mulig, og så langt det er hensiktmessig.
 • Investere i maritim infrastruktur og sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.
 • Videreføre statlig støtte til Norsk senter for nærskipsfart.

Satse på havnene

Havnene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø er pekt ut som spesielt viktige i arbeidet med å utvikle effektiv transport av personer og gods. For at enda mer gods skal transporteres til sjøs, må disse havnene utvikles til å bli nasjonale knutepunkt for sjø, vei og bane. For at disse havnene skal bli effektive og konkurransedyktige, må de ha tilstrekkelig med areal, og få tunge infrastrukturinvesteringer.

Ved siden av disse fem utpekte havnene, finnes det mange mindre havner i Norge. Det gir ofte transportkorridorer med fragmenterte godsstrømmer og lav regularitet, som igjen gir dårligere økonomi. For å motvirke at havnene konkurrerer om godset i stedet for å finne fram til rasjonelle og effektive samarbeidsløsninger, skal det legges til rette for rasjonelle samarbeidsløsninger. I første omgang er det aktuelt til å bidra til å konsentrere godsstrømmene innefor de ulike regionene. Da kan sterke havner spesialisere seg innen sitt type gods og sin havnefunksjon innenfor sin region.

Skal det lykkes å overføre mer godstransport fra vei til sjø, må godset kunne transporteres så sømløst som mulig til endestasjonen. Da trengs det effektive koblinger mellom havnene og det omkringliggende veinettet. Flere tiltak er fremmet for å fremme kombinerte transportløsninger og overgang av gods fra vei til sjø:

 • Larvik: Kryss rv 40 og fv 303
 • Tromsø: Riksveien til Breivikterminalen utbedres.
 • Kristiansand: Utbedring av forbindelsen til Vestre havn – E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset.
 • Egersund: Forsterkning av bru på rv 502.
 • Stavanger: rv 509 Sømmevågen – Risavika Nord.

Bedre farledene

For å bedre forholdene for godstransport til sjøs, er det nødvendig å bedre farledene. Stadig større fartøy, som både blir lengre og dypere, øker kravene til manøvreringsrom. Dessuten har flere havner, ikke minst de med petroleumsvirksomhet, opplevd en stor økning i trafikken.

Det er foreslått tiltak både i hovedleden langs kysten og i innseilingen til stamnetthavnene. Utbedringene skal øke sikkerheten, bedre fremkommeligheten i trange farvann og redusere seilingsdistansen. Stad skipstunnel vil bli et viktig farledsprosjekt både for den kystgående delen av skipsfarten og for næringslivet på Vestlandskysten. Dette prosjektet vil kunne startes opp i siste seksårsperiode.

Regjeringen ønsker også å videreføre Norsk senter for nærskipsfart (Short Sea Promotion Centre Norway – SPC Norway), som er en del av et nettverk av tilsvarende sentre i andre europeiske land. Dette senteret skal arbeide for overføring av godstransport fra vei til sjø, hovedsaklig gjennom å spre informasjon og relasjonsbygging.

Fakta: 

Nærskipsfart inkluderer både transport mellom norske havner, og transport mellom norske og europeiske havner.

Nærskipsfartsflåten utfører transport av alle typer gods. Denne flåten består av tørrlasteskip, gasstankere, bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, passasjerskip, containerskip, RoRo-skip og kjøle- og fryseskip.

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med en varestrømsanalyse som blant annet skal gi svar på hvordan godsfordelingen er mellom de ulike transportformene (vei, bane, sjø). Dette arbeidet skal være ferdig i 2015.

Nasjonal Transportplan 2014-2023:

Pkt. 7.5 Hovedprioriteringer sjø

Pkt. 10.3.1 Overføring av gods fra vei til sjø og bane

Pkt. 10.6 Mer godstransport på sjø

Pkt. 10.8.3 Sjøtransport