Færre fiskefartøy i norsk fiskeflåte

Foto: Norges sjømatråd.
Foto: Norges sjømatråd.

Antall fiskefartøy har sunket kraftig siden 1995. Det er særlig blant de minste båtene at frafallet er størst.

Det har vært et mål å redusere kapasiteten i fiskeflåten. For å få til det, er det brukt flere ordninger.

Kystfiskeflåten

Fartøyene i kystfiskeflåten begrenses av en maksimal lasteromskapasitet på 500 m2. Fartøyene under 28 meter er systematisert i fem reguleringsgrupper etter båtens lengde.

En strukturavgift på brutto fangstverdi gikk tidligere til et strukturfond som kunne benyttes til å utbetale kondemneringsstøtte for fartøy under 15 meter. Denne ordningen ble avviklet fra 2010. De frigjorte kvoteandelene ved kondemnering ble fordelt i den reguleringsgruppen det kondemnerte fartøyet tilhørte.

Fra og med 2004 har kystflåten med lengde mellom 15 - 27,99 meter med deltakerrett i adgangsbegrensa fiskeri, hatt tilgang til strukturkvoter. Det betyr at når et slikt fartøy kondemneres, kan kvotene i det adgangsbegrensa fiskeriet overføres til et eller flere andre fartøy. Kvoten avkortes med 20 prosent og fordeles på alle fartøy i reguleringsgruppen. Et fartøy kan ikke ha mer enn det dobbelte av fartøyets egen kvote som strukturkvote. Fartøyet som avgir kvote skal kondemneres. Strukturkvoten gjelder for et år av gangen.

Fra 2007 ble kystfiskefartøy i størrelsen 11 - 15 meter også omfattet av strukturkvoteordningen.

Det er blitt stadig færre fartøy i kystfiskeflåten. Det gjelder særlig de minste båtene under 10 meters lengde. Fra å være 10 872 båter i 1995, har tallet sunket til 3 419 i 2012. Reduksjonen har også vært betydelig for fartøy i størrelse 15 - 20,99 meters lengde. Reduksjon av fiskefartøy i kystfiskeflåten var størst mellom 2000 og 2004. Imidlertid har man de senere år sett en økning blant de største kystfartøyene.

Fartøy i størrelsen 10 - 10,99 meters lengde er den eneste gruppen med jevn økning i antallet fartøy.

Havfiskeflåten

Havfiskeflåten omfatter større fartøy som trålere, ringnotfartøy og store linebåter på 28 meters lengde eller mer. Fisket er organisert etter et begrenset antall konsesjoner.

Etter forskrift 4. mars 2005 fikk også havfiskeflåten tilgang til en strukturkvoteordning som erstattet tidligere enhetskvoteordninger. Som for kystflåten tillater strukturkvoteordningen overføring av kvoter for enkelte fiskeslag fra et fartøy til et annet. Eller fra et fartøy til flere andre fartøy. 

For å benytte denne ordningen må avgivende og mottakende fartøy ha konsesjon eller deltakeradgang til det aktuelle fiskeriet. Det avgivende fartøyet skal kondemneres og alle tilleggskonsesjoner oppgis. Strukturkvotene tildeles for et år om gangen.

I likhet med kystfiskeflåten, har antallet fartøy i havfiskeflåten sunket. Antallet store fiskefartøy på 28 meter eller mer, er redusert fra 372 fartøy i 1995 til 258 fartøy i 2012. 

 

 

Skrevet av Kjetil S. Grønnestad.