Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.
I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.

Kartet gir ukentlig oversikt over alle som driver med oppdrett i Norge og dermed registrerte i Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. 

Tjenesten viser lakselus, tiltak mot lakselus, sykdommer og ulike områder for lokaliteter som driver med som laks, ørret og regnbueørret. For andre tillatelser vises plassering (geografisk posisjon og kommune), tillatelse (art, formål og tillatelsestype), virksomhet/innehaver, brønnbåtbesøk,  rømminger og nærhet til andre lokaliteter (ved hjelp av måleverktøyet i knapperad oppe t.h. i kartet).

Informasjonen hentes blant annet fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet (Se egen liste over datakilder nederst til høyre i tjenesten). Fiskehelse viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke. Historikk tilbake til 2012 gjør det mulig å se trender og oppdage spredningsmønstre i kartet.

Hvorfor er Fiskehelse utviklet?

Formålet med tjenesten er å støtte forvaltning av hav og sjø for havbruk, slik at offentlige saksbehandlere kan følge opp akvakulturtillatelser på best mulig måte. I tillegg er det viktig å synliggjøre fiskehelsestatusen for offentligheten. Herunder gi en nyttig oversikt til næringsaktørene i det forebyggende arbeidet mot smittsomme sykdommer og i samarbeidet om tiltak mot lakselus.

Visjonen til Fiskehelse er at det skal være et offentlig tilgjengelig verktøy for samtlige forvaltere og aktører innen havbruksnæringen. Verktøyet skal være den foretrukne offentlige visningen av indikatorer for bærekraft innen havbruk.

Kontakt BarentsWatch dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon om tjenesten.

For spørsmål om sykdommer og lakselus kontakt Mattilsynet:

internpost.fiskehelseogfiskevelferd@mattilsynet.no.

Har du spørsmål knyttet til oppdrettslokaliteter i kartet, kontakt den avdelingen i Mattilsynet som fører tilsyn med lokaliteten. Telefon 22 40 00 00.

Datagrunnlaget

Fiskehelse viser alle lokaliteter som har tillatelser i henhold til Akvakulturregisteret. Du kan filtrere for laks, ørret eller regnbueørret eller andre arter (under «art» til venstre på siden). Datagrunnlaget strekker seg tilbake til 2012.

Lakselusrapporter fra enkeltlokaliteter som driver med laks, ørret eller regnbueørret

De tre øverste filtrene på venstresiden (Lakselus, Tiltak mot lakselus og Fiskesykdom) gjelder bare for de lokaliteter som driver med laks, ørret eller regnbueørret. Når det er fisk i oppdrettsanlegget sender oppdrettere hver uke inn en rapport til Mattilsynet via Altinn senest i løpet av tirsdag i nærmeste påfølgende uke.

Slik driftsdata anses som rådata og kan inneholde feil. Dersom data skal brukes som grunnlag for vedtak, blir de først kvalitetssikret av Mattilsynet.

Fiskehelse bruker følgende informasjon fra lakselusrapportene:

 • Antall lakselus pr fisk (voksne hunnlus, lus i bevegelige stadier, fastsittende lus)
  • I et anlegg skal lakselusnivået til enhver tid være under en maksimalgrense som er satt til 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk. Dette er den generelle grensen, men det kan gis tillatelse for en annen grense som ikke vises i denne versjonen av Fiskehelse. Det kan være unntak for stamfisklokaliteter, grønne lokaliteter mv. En teknisk løsning som viser differensierte lusegrenser blir prioritert i neste utviklingsfase av tjenesten.
  • Målt sjøtemperatur
   • Målingen skjer på tre meters dyp ved oppdrettsanleggene. Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 °C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 °C.
   • Tiltak mot lakselus (medikamentelle behandlinger, mekanisk fjerning og utsett av rensefisk)

Fiskesykdommer fra Veterinærinstituttet:

Veterinærinstituttet (VI) har ansvaret for oppdatert oversikt over lokaliteter hvor det er mistanke om fiskesykdommene pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) eller lokaliteter hvor PD eller ILA er påvist. Data om PD og ILA hentes fra VI hver fjerde time og oppdateres dersom det er endringer. Fiskehelse viser alle lokaliteter som har vært på oversikten etter 2012.

Fiskehelse viser bekjempelsessoner for ILA som opprettes rundt smittede anlegg og overvåkingssoner som opprettes utenfor bekjempelsessonen. Det vises kun gjeldende soner fra og med uke 39 i 2016. For PD vises det nasjonale soner fra og med uke 35 i 2017. 

Det kan ta to dager eller lengre tid fra stadfestet mistanke eller påvisning av sykdom til Fiskehelse viser dette. Markering i kartet oppdateres når Mattilsynet gir Veterinærinstituttet beskjed om at forskriften er endret ved at bekjempelsessonen blir opphevet og inngår i overvåkingssonen, og når overvåkingssonen ikke lenger er gjeldende.

Les mer om fiskesykdommer på Veterinærinstituttets nettsider: ILA og PD.

I tillegg til disse sonene legges det automatisk til en ILA 10-km sirkel på lokaliteter i kart rundt lokaliteter med ILA før ILA-kontrollområder er på plass, og det listes opp lokaliteter innenfor sirkelen. Hensikten er at de som driver med eksport enkelt skal se lokaliteter som har særskilte krav, og at fartøy og andre aktører skal være klar over den ekstra smittefaren så tidlig som mulig.

Akvakulturregisteret fra Fiskeridirektoratet:

Akvakulturregisteret er en oversikt over alle havbrukslokaliteter og -tillatelser. Fiskehelse henter opplysninger om lokaliteter som har tillatelse.

Følgende informasjon hentes fra Akvakulturregisteret:

 • Plassering (geografisk posisjon og kommune)
 • Kapasitet
 • Tillatelse (art, formål og tillatelsestype)
 • Virksomhet/innehaver 

BarentsWatch henter data fra Akvakulturregisteret hver gang det oppdateres (vanligvis hver uke) og har data tilbake til 2012.

Funksjonalitet i Fiskehelse

Tjenesten benyttes fra nettleser på mobil, nettbrett og pc uten å installere egen app.

Velge uke og år

All informasjon i Fiskehelse er knyttet til en uke. Når du åpner Fiskehelse er det inneværende uke som vises. Siden lakselusrapporter sendes inn på etterskudd - gjerne uken etter - vil det ofte være få lokaliteter av de som driver med laksefisker som har rapportert på inneværende uke.

For å se på tidligere uker kan du bruke ukevelgeren. Der kan du velge uke og år. Både kartet, ukesvisning og lokalitetsinformasjonen oppdateres når du bytter uke.

Ukes visning

Samlet informasjon om alle valgte lokaliteter for innværende uke vises på høyresiden. Dersom du ikke har satt filter vil alle vises. Du kan når som helst få denne informasjonen ved å klikke i kartet på et sted som ikke viser noe når du holder musepeker over dette.

Følgende oppsummeres på høyresiden for valgte lokaliteter: 

 • Antall og prosentvis av de som har rapport over/under lusegrense.
 • Eventuelle rømninger
 • Sykdomsutbrudd
 • Linker til nedlasting
 • Ulike datakilder og når tjenesten har fått oppdaterte data

Kart

Lokaliteter som har overskredet den til enhver tid gjeldende grensen (0,5 eller 0,2) for tillatt mengde lakselus er markert som røde, mens de som er under grensen er blå avhengig av nye vårlusegrenser lagt til i 2017. De svarte kartmarkørene er lokaliteter som ikke har sendt inn lakselustall for uken som er valgt. Dette kan være fordi de ikke har fisk i anlegget, dvs. at de er brakklagt/nedlagte, eller ikke har rapportert for denne uken.

Merk at det kan være lokaliteter som har fått tillatelser som avviker fra den generelle lusegrenseverdien. Markeringene i kartet tar ikke høyde for slike særtillatelser. Markering viser rødt ved lusetall over 0,5 selv om lokaliteten har tillatelse til å drive med en høyere lusegrense. Dette gjelder spesielt stamfisklokaliteter.

Fiskehelse benytter bakgrunnskart fra Kartverket, Norge i bilder og standard kartfunksjonalitet:

 • Zoome og panorere
 • Bytte bakgrunnskart
 • Måle avstand og areal
 • Finne egen posisjon i kartet

Først når du zoomer inn på en lokalitet vises oppdrettsanleggets reelle overflateareal.

Velge en lokalitet

Du får mer informasjon om en lokalitet ved å klikke på en markør i kartet, klikke på en lenke i søkeresultatet eller i høyre panel:

 • Lusetellingene som er rapportert for uken som er valgt
 • Eventuelle tiltak mot lakselus
 • Sjøtemperatur
 • Eventuell fiskesykdom
 • Eventuell rømming
 • Informasjon om lokaliteten som kapasitet, formål og tillatelsestype
 • Hvilke tillatelser som er knyttet til lokaliteten
 • Hvilke virksomheter som eier tillatelsene
 • Om lokalitet er i sykdomssone
 • Besøk av brønnbåt

Brønnbåtspor

Inne i kartløsningen slår du på brønnbåtspor nede til venstre, under «Innstillinger». Brønnbåtspor er klikkbare med pil for retninger og tidsstempler (hver time). Dette gjelder uke for uke tilbake til 2012, og gjelder ca. 70 skip som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) som brønnfartøy i akvakultur.

Følgende informasjon vises i panelet til høyre i tjenesten:

 • En liste over brønnbåter som har vært ved valgt lokalitet i uken (dvs vært nærmere enn 400 meter fra anlegg og holdt under 1 knop).
 • En liste over lokaliteter som valgt brønnbåt har vært ved i uken (også vært nærmere enn 400 meter fra anlegg og holdt under 1 knop).

Les mer om funksjonaliteten her. 

Filtrering

Det er flere filtreringsmuligheter i Fiskehelse, og disse kan kombineres. Obs: Dersom filtre kombineres gjelder «og» logikk:

 • Lakselus: Lokaliteter som har rapportert over eller under lakselusgrensen på 0,5 voksne hunnlus pr fisk og lokaliteter som ikke har rapportert lakselustall
 • Tiltak mot lakselus: Medikamentell avlusing og hvilket virkestoff som er brukt om det er brukt mekanisk fjerning av lakselus og om det er satt ut rensefisk og hvilke arter som er brukt
 • Fiskesykdom: lokaliteter som har fiskesykdommene PD og ILA og lokaliteter innenfor kontrollområder for ILA (bekjempelsessoner og overvåkingssoner)
 • Tillatelse: Tillatelsestyper og formålet til tillatelsene
 • Art: Oppdrettsart for tillatelser
 • Virksomhet: Navn på virksomhet som eier tillatelsene
 • Plassering: Lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 meter fra et rekefelt
 • Geografi: Fylke, kommune og produksjonsområder

Når du setter på flere filtre vises kun lokaliteter som oppfyller alle filtrene du har valgt.

Innstillinger

Her kan du slå på / av ulike lag i kartet slik som nasjonale laksefjorder, gytefelt for torsk, rekefelt, produksjonsområder og nasjonale PD-soner. Du kan også la Fiskehelse huske dine valg ved avkryssingsboks.

Diagrammer

Når du velger en lokalitet får du et enkelt stolpediagram over antall voksne hunnlus per fisk som er rapportert det året du har valgt. Ved å klikke på diagram-knappen får du se mer avanserte diagrammer, med flere lusestadier, tiltak, sjøtemperatur og fiskesykdom. Diagrammene viser utviklingen gjennom hele året, og du kan bla til tidligere år.

Nedlasting

Følgende nedlasting muligheter er tilgjengelig i Fiskehelse (Merk at bare lokaliteter som driver med laks, ørret og regnbueørret vil komme med i nedlasting):

Lakselus per fisk

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen, se detaljer på nettsiden https://www.barentswatch.no/nedlasting/fishhealth/lice

ILA og PD

Her kan det lastes ned data som vises i Fiskehelse-løsningen (uke, år, lokalitetsnummer, lokalitetsnavn, sykdom, status, fra dato, til dato, kommune og geoposisjon).

Merk #1! Nedlasting kan gi rader der bare lokalitetsnummer og ikke navn vises for lokaliteter. Det anbefales å filtrere bort disse. Dette skyldes at lokaliteten ikke har tillatelse som er gyldig for gjeldende uke (dette vises i selve Fiskehelse-løsningen).

Merk #2! "til dato" viser når lokaliteter med PD eller ILA (mistanke eller påvist) er tømt og skal fjernes fra kartet.

Tiltak mot lakselus

Her kan det lastes ned data som viser medikamentell tiltak, bruk av rensefisk og mekaniske metoder mappet mot lokaliteter. Merk at det kan forekomme mer enn en rad per lokalitet dersom den har utført flere tiltak samme uke.

Deling og lenking av innhold

Mange visninger og utvalg du gjør i Fiskehelse kan deles med andre, enten ved direktelenker, inkludering på egne sider (embedding) eller ved å hente ut data og gjenbruke disse live i egne løsninger. Vi har en egen side med informasjon om bruk av dataene via våre APIer.

Her vil vi kort forklare hvilke sider du kan lenke direkte til og også embedde via iframe.

Lenke til lokalitet/anlegg

Alle lokaliteter har en direktelenke som vises i nettleseren når du har valgt lokaliteten.

Den er satt sammen av:

 • en standard adresse (https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality)
 • lokalitets id (eks 37437)
 • årstall og ukenummer

Eks: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/37437/2019/10

For faste lenker til en lokalitet anbefaler vi å ikke angi årstall og uke. Systemet vil da peke brukeren til inneværende år/uke. 

Lenke til filtrering

I høyremargen under «Del» finner du en permalenke for å lenke til filtreringer du har gjort. Denne vises kun når du ikke har valgt en lokalitet. "Del" virker på filtrene, unntatt fylke, kommune og virksomhet. Lenke vil gå til inneværende uke og ikke vise valg fra "Innstillinger" eller zoomnivå

Engelsk versjon

Alt innhold er også tilgjengelig på engelsk. For å sende brukeren til engelsk versjon kan du erstatte første del av lenken med /en/fishhealth/.

Om prosjektet

Tjenesten Fiskehelse er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet har bidratt, mens representanter for oppdrettsnæringen og andre interessenter har gitt innspill til prosjektet.

Tjenesten ble satt i produksjon i september 2015, og ble brukt internt i Mattilsynet og hos enkelte andre samarbeidspartnere. Tjenesten ble åpen for alle juni 2016.

Barentswatch jobber brukerstyrt, så videre funksjonalitet er avhengig av hvilke indikatorer for bærekraft som vedtas av regjering for bruk av forvaltningen og næringen. Det kan bli aktuelt å vise resultater av modellering av lakselus smittepress og sammenstilt informasjon per produksjonsområde når disse er på plass. I tillegg til differensiering av ulike lakselusgrenser, og muligheter for å ta ut ulike former for rapporter.

API – gratis fiskehelsedata

Andre som vil benytte rådata fra Fiskehelse i analyseverktøy eller i egne applikasjoner får tilgang til data. BarentsWatch har utviklet et API (Application Programming Interface) som benyttes internt av tjenesten Fiskehelse. APIet er åpent for bruk av andre. Les mer om Fiskehelse APIet