Strategi 2018-2021

Fastsatt av Kystverket 27.11 2017, etter forutgående behandling i Etatsgruppen.

Formål

Formålet med BarentsWatch-programmet er å etablere og videreutvikle digitale tjenester for datadeling og samhandling som bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.

Strategiske prioriteringer

  • Utvikling av tjenester som kan effektivisere operativ innsats og myndighetsutøvelse er prioritert først, dernest verktøy for forvaltningen for øvrig og for bruk i utøvelsen av et yrke eller virksomhet
  • Tjenesteporteføljen i programmet er et resultat av forventninger fra regjering og etater, nedfelt i blant annet stortingsmeldinger og utredninger. Nye tjenester skal ligge innenfor disse satsningsområdene.

Strategiske prinsipper

SP 1: Brukernes behov er sammen med oppdrag fra departementet, grunnlaget for prioritering og utvikling av tjenester.

SP 2: Smidige utviklingsmetoder anvendes for å sikre brukerstyrt utvikling og løsninger som raskt tas i bruk.

SP 3: Delta i og/eller skape gode samhandlingsarenaer/nettverk for brukere og forvaltere av hav- og kystområder for å skape nye tjenester og løsninger.

SP 4: Løsningene baseres på anerkjente standarder og nasjonale felleskomponenter.

SP 5: Løsningene eller deler av disse skal kunne benyttes i etatenes/andres systemer.

SP 6: Kostnadseffektiv drift og forvaltning av løsningene med høye kvalitetskrav som understøttes av smidig utvikling.

SP 7: Informasjonssikkerheten skal ivaretas i all utvikling, drift og forvaltning av tjenestene.

SP 8: Tjenestene skal i størst mulig grad være åpne for offentligheten.  

Strategiske tiltak

Mål 1

Norske etater som har ansvar for hav- og kystområder har pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester som gjør det enkelt å samhandle på tvers av etatsgrenser.

ST 1.1: Hvert andre år gjennomgå med de operative etatene deres behov og hvorvidt de er dekket av BWs tjenester samt gjøre en prioritering for neste periode.

ST 1.2: Konsolidere og videreutvikle tjenester som er tatt i bruk og/eller fortsatt er under utvikling, og sørge for en robust og effektiv drift av disse.

ST 1.3: Etablere et sekundært driftssenter i en offentlig etat.

Mål 2

Myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner som bruker norske hav- og kystområder, og andre som søker informasjon om tilstand og aktivitet i områdene, skal ha enkel tilgang til sammenstilte, relevante og pålitelige offentlige data.

ST 2.1: Evaluere og prioritere nye behov og endringer i samråd med brukerrepresentanter.

ST 2.2: Konsolidere og videreutvikle tjenester som er tatt i bruk og/eller fortsatt er under utvikling, og sørge for en robust og effektiv drift av disse.

ST 2.3: Etablere rutiner for å håndtere at nye eller endrede lover og forskrifter reflekteres samtidig i tjenestene.