Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan, underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet, med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister. Registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (herunder skipsbyggingsregisteret) sikrer rettsvernet for eier og panthaver.

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø, og materielle verdier.

I saker som dreier seg om miljøforhold knyttet til det enkelte skip og vern av det marine miljø, er direktoratet underlagt Miljøverndepartementet.

Artikler fra Sjøfartsdirektoratet

AIS gir mange muligheter

AIS gir mange muligheter

Fartøy med automatisk identifikasjonssystem (AIS) bidrar til å forhindre kollisjoner i skipsfarten, men har også flere bruksområder.

Samarbeid skal gi renere hav

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Elektrifisering gir meir miljøvenleg kyst

Elektrifisering gir meir miljøvenleg kyst

Stadig meir maritim transport og infrastruktur byter ut fossile drivstoff med straum. Det reduserer klimagassutsleppa og kan betre luftkvaliteten lokalt. 

Fiskehelse: - Veldig stor nytteverdi

Fiskehelse: - Veldig stor nytteverdi

Samtidig som vi stadig forbedrer Fiskehelse, har noen brukere også sagt sitt om tjenesten i en ny film.

Flere artikler fra Sjøfartsdirektoratet