Norsk Romsenter

Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi.

Norsk Romsenter er et offentlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

For at Norge skal nå sine mål involverer Romsenteret seg i europeisk romvirksomhet på flere måter. Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA forvaltes av Norsk Romsenter. Dette medlemskapet, og innflytelsen Norge har her, er av avgjørende betydning.

Kommunikasjonssatellitter, navigasjonssatellitter og  jordobservasjonssatelitter er viktige for nordområdene og norske havområder. Vi bruker dem til navigasjon, redningsarbeid, overvåking av skipstrafikk, klimastudier, og ikke minst kommunikasjon til havs. Norsk Romsenter eier den norske AIS-satellitten AISSat-1, og de kommende satellittene AISSat-2 og NORSAT-1.

Artikler fra Norsk Romsenter

Satellitter mot ulovlig fiske

Satellitter mot ulovlig fiske

I kampen mot ulovlig fiske gir satellittdata mengder med nyttig informasjon.

Sentinel-3 i bane over Norge. Illustrasjonsbilde: ESA.

Nyttige satellittar

Data innhenta frå satellittar er eit uvurderlig verktøy i overvakinga av norske farvatn. Ikkje minst i utilgjengelege område som Arktis, kan satellittdata vere einaste kjelde til informasjon.
Satellitten veier bare seks kilo, og går i bane nesten fra pol til pol i 630 kilometers høyde. Foto: Science Photo Library/FFI.

Satellittbasert AIS

Satellitter holder øye med skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.
Mer fokus på informasjon om hav og kyst fra norske satellitter. Foto: ESA/Envisat.

Verdensrommet som verktøy i Arktis

Avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy.
Flere artikler fra Norsk Romsenter