NIBIO

1. juli 2015 ble NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Artikler fra NIBIO

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Hvilke makroalger kan dyrkes frem i laboratoriet?

Alger - en del av fremtidens havbruk

Ressursene ligger der langs hele kysten, men alger til bruk i dyrefôr, gjødsel og til legemiddelindustrien er fortsatt på forskningsstadiet i Norge.

Aktiv ferie langs kysten. Foto: Anders Røeggen.

Havbasert reiseliv på naturens premisser

Ville kartlegge kunnskap om, holdninger til og aktiviteter i vernede områder langs kysten.
Flere artikler fra NIBIO