Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt står for den offentlege meteorologiske tenesta for sivile og militære føremål. Instituttet skal arbeide for at styremakter, næringsliv, institusjonar og folk flest best mogleg skal få høve til å sikre liv og verdiar, for planlegging og for vern av miljøet.

Arbeidsoppgåvene til instituttet er å:  

  • varsle vêret
  • studere Noregs klima og gje klimatologiske utgreiingar
  • drive meteorologiske observasjonsnett i Noreg, nærliggjande havområde og på Svalbard
  • drive nok forskings- og utviklingsarbeid til å kunna løyse faglege og praktiske oppgåver
  • levere flyvêrtenester
  • spreie resultata av arbeidet sitt
  • ta oppdrag og yte spesialtenester for offentlege og private interesser
  • vera med i det internasjonale meteorologiske samarbeidet

I dag har instituttet tre kontor i Noreg; i Oslo, Bergen og Tromsø. Me er ein stab på omlag 440 tilsette. I tillegg løner vi om lag 330 observatørar spreidd over heile landet.

Artikler fra Meteorologisk institutt

Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.

Bølgevarsel for farleder

Detaljert bølgevarsel for norskekysten og viktige farleder gjør det lettere å ferdes trygt på sjøen.

Utvidet Bølge- og strømvarsel

Utvidet Bølge- og strømvarsel

Ny funksjonalitet gjør det stadig lettere og tryggere å navigere for båtfolk langs kysten vår.

Tryggere skipsfart i nordområdene

Tryggere skipsfart i nordområdene

ArcticInfo tilbyr sjøfarende en rekke tjenester som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i Arktis.

Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis

Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis

Kystverket etablerer en ny digital informasjonstjeneste for økt sjøsikkerhet i de nordlige havområdene.

Flere artikler fra Meteorologisk institutt