Slik blir statsbudsjettet 2013 for hav og kyst

Vi oppsummerer det viktigste for hav- og kystområdene, sortert etter de åtte departementene som deltar i BarentsWatch.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Fiskeri- og kystdepartementet

Noen av de som har størst grunn til å være fornøyd med årets statsbudsjett er Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet. Det skal nemlig bygges et flunkende nytt isbrytende forskningsfartøy til 1,4 milliarder kroner. Startbevilgningen i 2013 er på 75 millioner kroner.

- Et nytt isgående forskningsfartøy betyr at norske forskere får en unik plattform for å utforske havområdene i nord og Antarktis. Dette er en gledens dag for oss alle, sier administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet.

Les mer: Nytt isgåande forskningsfarty til 1,4 milliardar kroner (regjeringen.no)

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er kjempestolt over at studenter ved UIT skal være med helt i fronten av havforskning.

- Dette vil styrke Norge sin ledende posisjon når det gjelder polarforskning, og UiT sine studenter skal være med helt i fronten av arbeidet, sier rektor Jarle Aarbakke.

Les mer: Første universitet i Norge som får isbrytende fartøy (uit.no)

Regjeringen vil styrke konkurranseevnen for sjøtransporten (regjeringen.no). De foreslår å øke den statlige nettobevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) med 142 millioner kroner på kystområdet.

Satsingen på fiskerihavner og farleier fortsetter. Det kommunale tilskuddet til utbygging av fiskerihavner økes med 21,5 millioner kroner. Se hvilke nye prosjekter som får bevilgning i 2013.

BarentsWatch får økt sin bevilgning med 16 millioner kroner (Pressemelding på regjeringen.no).

- Målet vårt for 2013 er både å videreutvikle den åpne portalen, som ble lansert i mai og lage fundamentet for den lukkede delen som skal komme i 2013. Vi har et viktig utviklings- og oppbyggingsarbeid å gjøre både i 2013 og 2014, sier prosjektleder Frode Kjersem.

Fiskeridirektoratet sin bevilgning blir økt med 10 millioner kroner for å styrke havbrukstilsynet (regjeringen.no).

- Satsingen på havbrukstilsyn som statsbudsjettet legger opp til er et viktig bidrag for å videreutvikle næringen innenfor bærekraftige rammer, sier Jens Christian Holm, direktør for Kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet.

Kystavgiften blir avviklet. Det gir en avgiftsreduksjon for næringen på 32,9 millioner kroner.

– For brukerne våre er det bortfall av kystavgiften som er den hyggelige nyheten. For Kystverkets drift har vi fått en viktig styrking på blant annet  slepebåtberedskapen og vedlikehold av den tekniske utstyret vårt, fullfinansiering av OV Skomvær ,og ikke minst  opptrappingen av arbeidet med Barents Watch . Dette gjør Kystverket i stand  til å utføre viktige oppgaver på en bedre måte, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Her kan du lese Fiskeri- og kystdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Utenriksdepartementet

Nytt isgående forskningsfartøy, videreutvikling av informasjonssystemet BarentsWatch, og et nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2013. Det samlede budsjettet for nordområdetiltak blir på nærmere to milliarder kroner, en økning på 290 millioner kroner fra 2012.

- Nordområdene forblir regjeringens viktigste strategiske satsingsområde og dette budsjettforslaget bidrar til å gjennomføre sentrale målsettinger i nordområdepolitikken. Norge skal være en ledende aktør i utviklingen av nordområdene og Arktis sammen med våre naboer, allierte og partnere, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Les mer: Nær to milliarder til nordområdesatsinger i 2013 (pressemelding regjeringen.no)

Utenriksdepartementet koordinerer rapportering om status på tiltak i nordområdesatsingen for alle involverte departementer. Her kan du se alle bevilgningene fordelt på hvert departement i et samlet dokument: Nordområdepolitikken - Langsiktig satsing på kunnskap, aktivitet og nærvær

Her kan du lese Utenriksdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke innsatsen til forskning og utvikling med 1,4 milliarder kroner til totalt 27,4 milliarder kroner, en realvekst på 2,2 prosent.

― Veksten i midlene vil gjøre det mulig med mer forskning innenfor viktige politikkområder som klima, samfunnssikkerhet og beredskap og nordområdene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer: Solid realvekst til forskning

Klimaforskningen øker med 47 millioner kroner. 42 av disse millionene går gjennom Forskningsrådet.

- Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet nå trapper opp støtten til klimaforskningen. Dette er  i tråd med våre klare anbefalinger, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Les mer: Bedre kunnskap om klima.

CICERO-direktør Cecilie Mauritzen er forsiktig optimist etter at regjeringen la fram forslaget om 47 ekstra millioner kroner til klimaforskningen.

– Litt knapt, men etter flere år med nullvekst er det et skritt i riktig retning at klimaforskningene nå får friske midler. Med så mye ugjort på klimaforskningsfeltet er det viktig med betydelig og forutsigbar finansiering, sier direktør Cecilie Mauritzen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret i Bergen får økt sin tildeling med fem millioner kroner. De har Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Reasearch som partnere.

Les mer: SKD og Bjerknessenteret får fem millioner ekstra i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å bygge en ny værradar på Helgelandskysten. Radaren vil bygges over to år og har en kostnad på 25 millioner kroner.

– Det er svært gledelig at vi nå får realisert full radardekning langs kysten, sier meteorologidirektør Jens Sunde. Det vil øke sikkerheten for trafikk langs kysten og til havs og bidrar dermed til at vi kan oppfylle vårt hovedmål om å sikre liv og verdier.

Her kan du lese Kunnskapsdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Miljøverndepartementet

Budsjettet til Miljøverndepartementet øker med 11,4 prosent i forslaget til statsbudsjettet for 2013.

– Budsjettet gjev eit kraftig løft for miljøvernet i Noreg. Klimaet er ein av budsjettvinnarane med ti milliardar kroner til fondet for fornybar energi og energieffektivisering, auka løyving til kollektivtransport og auka CO2-avgift. I tillegg vil vi auke innsatsen for å ta vare på kulturminne og naturmangfald, mellom anna ved å auke løyvinga til skogvern med 111 millionar kroner, seier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Les mer: Over ti prosent vekst i Miljøverndepartementets budsjett

Kartverket får 90 millioner kroner økte bevilgninger i 2013. Halvparten av de er øremerkede midler til nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund.

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup er fornøyd med økningen i bevilgningen til Kartverket, ikke minst bevilgningen av midler til drift av tinglysingssystemet Regina.

– Dette har vært krevende å få til, så vi er glade for å få gjennomslag, sier Frøstrup. Hun er også tilfreds med at Kartverket i større grad får kompensert for den generelle lønns- og prisstigningen.

Regjeringen øker CO2-avgiften med 200 kroner per tonn for petroleumssektoren på norsk sokkel. Det blir også foreslått at fiske og fangst blir ilagt ei CO2-avgift som tilsvarer 50 kroner per tonn.

Les mer: Regjeringen følgjer opp klimaforliket

Miljøverndepartementet har for 2012 bevilget 34 millioner kroner til felles forskning i Framsenteret. Dette er på omtrent samme nivå som i fjor.

Her kan du lese Miljøverndepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 130 mill. kroner i 2013 til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger. Dette er i hovedsak knyttet til havområdene ved Jan Mayen og vest for delelinjen i Barentshavet.

- Norsk petroleumsvirksomhet går svært godt. Det er høy leteaktivitet, det gjøres nye store funn og funn bygges ut. På produserende felt arbeides det aktivt for å øke utvinningen. Ved behandlingen av petroleumsmeldingen høsten 2012 sluttet Stortinget seg til regjeringens ambisjon om å stabilisere produksjonen fra norsk sokkel på et høyt nivå i mange år framover. Skal ambisjonen bli en realitet, må nye områder åpnes for petroleumsaktivitet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les mer: 130 millioner til geologisk kartlegging ved Jan Mayen og i Barentshavet

Regjeringen har også planer for et nytt forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og arktis. Petroleumsforskningen får 10 millioner kroner, og senteret forventes å være i drift fra midten av 2013.

Les mer: Regjeringen styrker petroleumsforskningen

Her kan du lese Olje- og energidepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen vil bidra med 29 millioner kroner til satelittovervåking av klima og miljø. Bakgrunnen er at Norge skal være med i den innledende driftsfasen av EUs klima- og miljøovervåkingsprogram Global Monitoring for Environment and Security (GMES).

- Denne typen overvåkning er viktig både for å utøve vår nordområdepolitikk og for å forstå klimaendringene bedre. Norge er et av de land som har størst nytte av disse dataene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les mer: Norge vil overvåke klima og miljø

Forskningsfasilitetene i Ny-Ålesund på Svalbard skal bli mer brukt. Regjeringen foreslår en økning i bevilgningene på 7 millioner kroner til etablering av en tsjekkisk forskningsstasjon.

SINTEF mener forslaget til statsbudsjettet er en svekkelse av næringsrettet forskning og en manglende satsing på fremtidens arbeidsplasser.

- Vi er bekymret for at det ikke er tilsvarende satsing på IKT-forskning, og fordi budsjettet mangler satsing på næringsrettet forskning, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. 

Her kan du lese Nærings- og handelsdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å skaffe inntil 16 nye, moderne, allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge.

– Dette er en milliardinvestering i redning og beredskap i Norge og vil forbedre redningshelikoptertjenestens evne til å løse viktige samfunnsoppgaver som søk, redning og luftambulanse. Vi må sørge for best mulig utnyttelse av samfunnets samlede beredskapsressurser. Derfor har vi også klargjort retningslinjene for bruk av redningshelikoptrene for å sikre politiet høy prioritet og rask responstid ved akutte hendelser, sier Faremo.

Les mer: Mer trygghet og bedre beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir styrket med 45 millioner kroner.

– Med økte budsjetter har vi muligheter til å ta dette arbeidet til et nytt nivå, med grundigere analyser og en styrking av tilsynene med departementene, videreutvikling av nasjonalt risikobilde (NRB) og arbeidet med kritisk infrastruktur. Tilsynene skal utvides til også å gjelde departementenes underliggende virksomheter. Vi får også rom for å drive langsiktig planlegging av omfattende øvelsesaktiviteter, der vi skal teste, lære og endre, sier direktør Jon A. Lea i DSB.

Regjeringen foreslå også en oppgradering av hovedredningssentralen med et nytt nødvarslingssystem.

Beredskapen på Svalbard skal styrkes. I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 14 millioner kroner for å starte grunnarbeidet til en ny helikopterhangar. I fra 2014 skal det leies inn to store likeverdige helikopter. Longyerbyen vil få økt betydning som base for redning og beredskap i Arktis.

– Vi vil gjøre redningstjenesten mer robust, gi bedre responstid og sikre redningsmannskapene større grad av sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Dette er også en del av Regjeringens nordområdesatsing.

Les mer: Styrket beredskap på Svalbard

Her kan du lese Justis- og beredskapsdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.

Forsvarsdepartementet

I det første året av den nye langtidsplanen til forsvaret, foreslår regjeringen et forsvarsbudsjett på 42,2 milliarder kroner. Det er en økning på 300 millioner sammenlignet med 2012.

- Denne regjeringen er en garantist for ansvarlig utvikling av et moderne og relevant forsvar for nasjonal sikkerhet og trygghet. Vi vil i 2013 fortsette å ta tydelige valg for en forsvarlig økonomisk styring av sektoren, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les mer: Høyere aktivitet og forsterket beredskap

Her kan du lese Forsvarsdepartementet sine detaljerte forslag til endringer i statsbudsjettet.