Storfangst kan være en stor ferieopplevelse. Nå kommer det nye regler for å få bedre kontroll på næringen. Illustrasjonsfoto: Visit Vesterålen/NordNorsk Reiseliv.
Storfangst kan være en stor ferieopplevelse. Nå kommer det nye regler for å få bedre kontroll på næringen. Illustrasjonsfoto: Visit Vesterålen/NordNorsk Reiseliv.

Ønsker bedre kontroll på turistfiske

Havfisketurisme er i vekst, men i dag vet vi ikke hvor mye fisk turistene tar med seg ut av landet. Fra neste år trer et nytt regelverk i kraft som vil føre til mer kontroll og oversikt.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Turistfiske er en viktig inntektskilde for mange små samfunn langs kysten. Men både fiskerinæringen, og folk i små fiskesamfunn som har vært vitne til hvordan enkelt utenlandske turister fyller hele varebiler med ulovlig fisk, har etterspurt et regelverk for turistfiske.

- Turistfiske er en positiv næring for mange kystsamfunn, men vi vet alt for lite om omfanget av turistfiske i Norge, sier Olav Lekve, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet. Han mener det derfor er på tide at Norge nå får på plass et regelverk for turistfiske fra neste år.

Alle må registrere seg

I dag kan utlendinger ta med seg 15 kg fisk ut av landet. Med det nye regelverket blir dette endret til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og til 10 kg for alle andre. Det vil innføres en registreringsordning for de som har turistfiske som næring og tjener mer enn 50 000 i året.

De som driver med turistfiske må også rapportere fangst én gang per måned til Fiskeridirektoratet.

- Oppstår det mange konflikter mellom profesjonelle fiskere og turistfiske?

- Ja, det finnes eksempler på konflikter mellom de to næringene, håpet er at regelverket skal virke konfliktdempende, sier Lekve. Han skisserer et eksempel på en situasjon hvor det kan oppstå konflikt:

- La oss si at torskebestanden går ned, det blir færre kvoter, og en yrkesfisker må stoppe fisket. Men samtidig kan turistene i båten ved siden av fiske så mye torsk de vil. Dette føles urettferdig for fiskeren.

Vet lite om turistfiske

Havforskningsinstituttet utførte en kartlegging av fiskeriturismen i 2009 med støtte fra Norges Forskningsråd. Forskningssjef og leder for Forskningsgruppe Fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet, Jon Helge Vølstad, forteller at de dokumenterte 435 bedrifter som drev med utleie av bolig og båt til fisketurister, og at turistfiskerene som besøkte disse bedriftene dro i land omkring 3500 tonn fisk i 2009.

Illustrasjonsfoto: Yngve Ask/NordNorsk Reiseliv.

Illustrasjonsfoto: Yngve Ask/NordNorsk Reiseliv.I år har de startet et omfattende tre-års prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd for å øke kunnskapen om det marine fritids- og turistfisket i Norge, og for å utvikle metoder som kan brukes til en nasjonal undersøkelse. Det ble utført pilotprosjekt for å studere turist- og fritidsfiske i Troms, Hordaland, og Oslofjorden i 2016-2017. Hovedundersøkelsen begynner i 2018.

- Når vi blir ferdig med datainnsamlingen i 2019 vil vi få for første gang få en oversikt over det marine fritidsfisket i Norge. Vi vil også se på økonomi og samfunnsbetydning av fritids- og turistfiske, sier Vølstad.  Prosjektet gjøres i samarbeid med Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Akvaplan-Niva, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og en rekke internasjonale partnere.

Ønsker å følge utviklingen framover

I forskningsprosjektet vil de utvikle metoder som gjør det mulig å følge utviklingen i fritids- og turistfisket framover. Det er spesielt utfordrende å skaffe informasjon om turistfiskere som ikke bor på registrerte bedrifter.

- En trenger ikke fiskekort for havfiske i Norge, så de som ikke holder til hos de registrerte virksomhetene men leier privat eller camper kan kun dekkes gjennom studier i felt, sier Vølstad.

Vølstad ser fram til at de skal få større innsikt i omfanget av fritidsfiske nasjonalt, og om turistfisket i utvalgte regioner. Det er også et mål å få informasjon om antall fisk som fiskes per art, og størrelsesfordelingen av torsk og andre utvalgte arter. Dette kan brukes til å gå råd om bærekraftig forvaltning.

Fire tonn ulovlig fiskefilet

2017 er i ferd med å nærme seg 2013 som var rekordåret for beslaglegning av ulovlig fiske med 4300 kg. Fra januar til ut august i år ble det beslaglagt 3939 kg fiskefilet, og 159 kg kongekrabbe.  I samme periode hadde Tollregion Nord-Norge bøtelagt 45 personer fordelt på 42 kjøretøy for ulovlig fiske. Blant de som er tatt er det både baltere, tsjekkere, belgiere, polakker, tyskere og russere.

- Er ulovlig fiske et økende problem?

- Du spør veldig godt, siden vi ikke kan vite hva omfanget er. Men det kan tyde på noe økt aktivitet. Jeg mener å være på trygg grunn når jeg sier at det vi beslaglegger er en brøkdel av det ulovlige fisket som skjer, sier Atle Joakimsen, regiondirektør i tollregion Nord-Norge.

For hver kilo ulovlig fisk som er tatt ut må smuglerne betale 100 kroner.

- Er bøtene høye nok?

- Den satsen har stått stille i noen år. Det er mulig en høyere sats kan virke preventivt slik at terskelen for å gjøre dette blir høyere, sier Joakimsen.  

Tollvesenet avhengig av tips

Joakimsen forteller at nærmere 50 prosent av beslagene skjer på sen kveldstid eller om natta. Det største hittil i år ble gjort ved Kivolompolo tollstasjon 4,5 mil utenfor Kautokeino, og det er også her mestepartene av beslagene skjer. Tollregion Nord-Norge er avhengig av tips for å få tak i tyverifiskerne.

I Finnmark finnes det fire grenseoverganger til Finland, bare Kivolompolo er døgnbemannet, og flere av beslagene er gjort i forsøket på å ta seg ulovlig over grensen når tollstasjonen er stengt om natta. Fisken tas ut av landet i store varebiler, eller biler med hengere som er innredet med en eller annen form for fryseelement.

- Tror du det nye regelverket kan ha noe å si for å få ned det ulovlige fisket?

- Vi antar at mange av de vi tar holder ikke til på registrerte turiststeder for fisking. Mange camper på egenhånd. Derfor spørs det om det nye regelverket vil spille noen rolle for å få ned det ulovlige fisket. Uansett er regelverket bra for å få en bedre oversikt, sier Joakimsen.

To hurtiggående fartøy skal kontrollere

For å unngå at folk reiser inn og ut av grensen med fiskelast er utførselskvoten nå satt til sju dager i stedet for 24 timer slik den er i dag.

- Vi vet det har vært et problem at de som har drevet med ulovlig utførsel har kjørt inn og ut over grensen med fiskelast i løpet av ett døgn, derfor har regelverket blitt skjerpet inn på dette, sier Lekve.

Fra og med 2018 vil Fiskeridirektoratet ha to hurtiggående fartøy langs kysten som blant annet skal drive oppsyn med turistfiske. Båtene vil kunne oppsøke turistfiskebedriftene for å drive med tilsyn, komme med råd og veiledning.

- Vi får en del rapporter om ulovlig fisking, både når det gjelder bruk av fiskeredskaper, fangst på fredede arter og hvor det fiskes. Vi håper regelverket kan føre til at vi får bedre oversikt og kontroll over turistfiske, sier Lekve.

Fakta:

De viktigste punktene i det nye regelverket

  • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Fangst må rapporteres en gang per måned.
  • Utførselskvoten endres fra 15 kilo fisk og fiskevarer til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kilo for alle andre.
  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes
  • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.