Felles ressursregister

Illustrasjonsfoto: Luftforsvaret/Torgeir Haugaard.
Illustrasjonsfoto: Luftforsvaret/Torgeir Haugaard.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon, kapasitet og tilgjengelighet.

Felles ressursregister inneholder informasjon om ressurser som operative etater kan søke opp og bruke ved behov. Informasjon om en ressurs eies og vedlikeholdes av ressurseieren selv eller den som disponerer ressursen til daglig. Dette kan være etater, frivillige eller offentlige organisasjoner og private virksomheter. 

Det eksisterer i dag ikke noe felles register over beredskapsressurser i Norge. Hver enkelt operativ etat har sin egen liste over ressurser de kan bruke når behovet er der. Dette medfører at vedlikehold av informasjon er tidkrevende og innebærer en stor risiko for at datakvaliteten forringes med tiden. I og med at de operative etatene utfører samfunnskritiske oppgaver, er det særdeles viktig at datagrunnlaget er korrekt og oppdatert når ressursene trengs. Prosjektet Felles ressursregister adresserer dette behovet.

Hvordan fungerer det?

Dersom din organisasjon knytter seg til Felles ressursregister vil den bli en part i systemet. Dere vil få tilgang til systemet gjennom en webapplikasjon (Min Side i figuren under), eller gjennom ditt eget fagsystem via et maskinelt grensesnitt.

Du kan da vedlikeholde data om de ressursene dere registrerer inn i systemet. Dersom du er en ressursbruker, kan du også få tilgang til ressurser andre parter har registrert. Hvilke data du som ressursbruker ser, reguleres av samarbeidsformen som er satt opp mellom deg og ressurseier. Eksempler på hva denne samarbeidsformen kan inneholde er:

  • Hvilken informasjon om egne ressurser jeg ønsker å dele med andre parter
  • Hvilken informasjon om andres ressurser er jeg interessert i å få lesetilgang til
  • Hvor ofte jeg ønsker at ressurseier skal validere informasjonen jeg abonnerer på

Denne skissen viser på et overordnet nivå hvordan løsningen fungerer funksjonelt:

Oppe til venstre illustreres en ressurseier som benytter webgrensesnittet til å vedlikeholde sine data. Han har også et samarbeid med begge de to ressursbrukerne som er illustrert til høyre i figuren, slik at disse kan abonnere på hans data.

Nede til venstre viser en annen måte å tilgjengeliggjøre informasjon om egne ressurser. Her registrer ressurseieren data i sitt lokale system, som så ”pusher” dataene videre til Felles ressursregister gjennom et maskinelt grensesnitt.

På samme måte kan ressursbrukerne til høyre velge å vedlikeholde sine data ved å bruke webgrensesnittet eller eget fagsystem. Øverst til høyre vises også et eksempel hvor Felles ressursregister pusher data ut til et av brukerens registre. Dermed kan brukeren lese ut oppdaterte ressurser fra sitt lokale register.

Hvem står bak initiativet?

Felles ressursregister er initiert og finansiert av det offentlige gjennom prosjektet BarentsWatch, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner med Kystverket som vertsetat. 

Løsningen utvikles i nært samarbeid med Sopra Steria AS og en rekke ressurseiere og ressursbrukere.

Vår visjon

Felles ressursregister skal sørge for at operative etater med ansvar for liv, helse, miljø og materielle verdier hurtig finner de rette ressursene. Ved å legge til rette for deling av informasjon om ressurser mellom ulike etater og organisasjoner vil disse i større grad være i stand til å løse sine oppdrag.

Vi skal også heve kvaliteten ved å legge til rette for at ressurseier selv oppdaterer informasjon om sine egne ressurser. Dette vil gjøre etatene bedre rustet til å redde liv, helse, miljø og eiendom.

Kontaktinformasjon

Her er standardavtalen for ressurseiere og ressursbrukere (pdf).

Siste nytt om Felles ressursregister

Spørsmål om tjenesten eller innspill på ressurser kan sendes til: fellesressursregister@barentswatch.no